Search form

Mateo 9:8

8I de médoo do ménlimud do étéw diyo, amun énggito roy ni, ménggilak ro, atin dénayéw roy Tuluse non nirayén dob Jesusey kuwagibé émfésagad bé de sala.