Search form

Mateo int

Been i niy Fiyowe Uret sénulat Mateowe fantag bé Jesu Kristowe. Sénulat Mateowey de ténoro Jesus, sani Nga i Tuluse, brab de mékégaif do rénigo no. Sénulat Mateowe soy Jesuse, Been i “Kristowe”. I atag i “Kristowe”, sani fénémili i Tuluse méguléw. Bé do gétah, ménongot-ongot i de Judio bé kégumah i fénémili i Tuluse méguléw. Ménongot-ongot ro non bé do gétah wén i de sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, bénréh roy wén i gégumahe ségétéw fénémili i Tuluse méguléw bé de Judio. Fénggétiga Mateowey ni étéw bé Beeney Jesuse, sani “Kristowe”.

Endob i de odoroy de Judio, méndaléw ro fo bé Jesuse brab ménrarék ro de. Mélaw nongot ro bé de gémamak kukuman, sani méguléwe tidéw dob ingéde Roma, bé féléhuén i Jesuse. Endob amun ménléhuén i Jesuse dob kruse, brab amun ménlébéngén, méntébule. Mélaw tintu gétiga tom bé i Jesuse Beene foy tintuwe Nga i Tuluse.

I Mateowe, sani séménulate bé ni Fiyo Uret, ségétéw so bé de kuyug Jesus amun ménbati sénay Jesuse dob duniyae ni. Mélaw gétiga tom bé i kéluhanay do sénulatén toow fo toow.