Search form

Rom 1

Yesus imi kalaan tinum Fol imi ogok kemsa umi sang uta ko

Ap 19:21, 23:11, 28:16, 23; Rom 15:22-29

1Nugumal ibo nuubip aga? Kale niyo Yesus Krais imi ogok kemin tinum Fol nita kale, God yagal, kalaan tinum o age ulaa nimdu-nalata, “Kapta God imi weng tambal uyo kupka-emal o,” nage-se kale, suuk kon koyo nugumal ipmi dola kobelan o ageta ko.

2Kale sugayok kota God yagal weng kwep daa-nala e, “Son-temu uyo, niyo unang tinum iyo nimi weng tambal boyo kobelan-temi o,” age-nalata, ilami profet ko age weng kem baga-emin tinum iyo bogobelata, tebe-nilipta, God imi weng kwep daasa uyo dola kolipta, God imi suuk kon tem kwegal nuubu kale, 3God imi weng tambal boyo ilami man imi sang uta kale, numi Kamogim Yesus Krais bemi ogen dolu mitam tinum kem ke-se boyo, King Devit imi man ilop ke-se e minte, 4God imi Man titil tebesa bemi atin kuguup tambal waafuu bii-se boyo, kaanata, God tebe ilami titil kiim uta ku dufolata, fen tigi molata, utamupta, beyo God imi man kalaa age-sulup kale, 5God ilami aget fugunin uta, Fol iyo Yesus Krais imi ogok uyo ke-e-bom-nalata, alugum tinum miit maak maak iyo baga-e-balata, Krais imi ilak uyo do-nilip e minte, imi weng uyo tinangku no kelin o age-nalata, God iyo Krais imi sagaal diim ilep ilami kalaan tinum nimi ogok tambal koyo kopne-se ko. 6Kale God iyo abiip maak maak imi tal Rom kutam albip ipmi aget ugol mungkup fuguno no ke-nalata, ibo imdep daalata, Yesus Krais imi unang tinum ke-silip ko.

7Kale abiip miton Rom kutam albip ibo God iyo tebe ipmi aget uyo kobe-nalata, imdep daala mitam ilami unang tinum ke-silip kale, suuk kon koyo alugum ipmi dola kobelan o ageta ko.

Kale niyo numi Aalap God sino Kamogim Yesus Krais sino ulim iyo dagaga-bilita, iyo tebe ibo telele-bilipta, ipmi aget tem uyo bilili age-bom-nilipta o ageta ko.

8Kale nimi kamaki komi sang usiik ipmi baga-eman-temi uyo kulbu kale, ipmi Krais imi ilak fomtuup dugamin umi sang uyo bogo kwep una tala kem tebesip kale, niyo alugum ipmi aget uta fugun-bomta Yesus Krais imi win tolop diim God iyo, “Misam o,” agan tebesi kale, 9niyo God imi ogok uyo titil faga-bom-nilita, suun kup weng uyo ilami man imi sang tambal uyo kupka-emin kup ke-bilita, God iyo niyo nitamsa kale, niyo bisop bogobelan-temaali kale, ipmi win uyo suun kup kufu-bomta beten uyo aman duga-e-bom no kem-nuubi kale, 10niyo God iyo daga-nili e, “Kanube Aatum kabo, ‘O,’ agelap umdii, nimi ilep uyo maak kopnelapta, kota fen no itaman o,” age suun kup aman duga-em tebesi kale, 11boyo dok uta ba kale, nimi aget fugunin uyo, atin ibo itaman o agan-bom-nili e minte, ibo weng uyo baga-e-bom dong daga-e-bilita, God imi Sinik iyo tebe ilami mufekmufek tambal uta kobelata, titil fagalin o agan-bom no ke-bii kale, 12boyo nimi aget fugunin bomi magam uyo kulbu kale, ipmi Bisel imi ilak dugamin uyo tebe niyo dong dogopnelu e minte, nimi uyo tebe ipkil dong dogobe no keman-temup bota tebe-nuluta, ipso niso numi aget tem uyo kuntuk mobelan-temu o agan-bii ko.

13Nimi duup-afin ibaa. Di ipkil tele utamin. Suun kup baga-bom-nili, “No ibo itaman-temi o,” agan tebesi uyo ki yak asit kek kek iyo dong daga-e-bili bilip imi Krais imi ilak dugamin uyo senganebe-suu kalaa age-nilita, ipkil mungkup dong daga-e-bom no keman o agan tebesi kuta, mufekmufek migik uta meng nimi ilep uyo ton ton kem tebesu ko. 14Kale niyo God iyo bogopne-nala e, “Kabo abiip kasel skul kelin so sep kasel skul kemin binim so minte tinum utamin so tinum utamin binim so bilip iyo alugum dong daga-emal o,” age God iyo bogopne-se kale minte, 15nimi aget fugunin uyo, atin ki Rom kutam albip ipkil God imi weng tambal uyo kupka-e-bom no keman o agan-bii ko.

God imi weng tambal bomi titil umi sang uta ko

Rom 3:21-24; 1 Kor 1:18, 24

16Kale niyo God imi weng tambal bomi deng uyo deng kup taban-nuubi kale, boyo dok uta ba kale, God imi weng tambal boyo ilami titil maak uyo kulbu kale, boyo tii tebe alugum unang tinum mitam imi ilak dolip iyo imdep meng daa-numu kale minte, Juda kasel maak isiik Krais imi ilak do-nilip e, tinum asit kek kek ita aaltam imi ilak do no kelipta, God iyo tinum miit alop bilip iyo imdep meng ilami miit tem daa-se kale, 17God imi weng tambal boyo tebe nuyo kafalebe-nulu e, “Ibo kamaki uyo Krais imi ilak uyo do tam tam unanbu top kaanan-temip kwek diliit kelan-temip uta, ipmi fengmin umi yuum uyo binimanebeluta, tol kup unang tinum ilitap kelan-temip uyo kulbu o,” agesu ko. Kale ulutap kale, God imi suuk kon tem weng uyo bogo-nulu kano,

“Tinum iyo dok ita God imi ilak uyo dola umdii, God iyo beyo bogobe-nala e, ‘Kapmi fengmin umi yuum uyo binimanepkelu kale, bogopke-nili, “Kabo tol kup tinum kelap o,” agelan-temi o,’ agelata, suun nin

tinum kelan-tema o,”

agesu ko.

Unang tinum kwiin tagang God imi umik uga-emin umi sang uta ko

Ap 14:15-17, 17:22-31

18Kale abiil tigiin kayaak God imi olsak tebemin kuguup kafalebela utamsup uyo kulbu kale, tinum iyo God imi kuguup uyo umik ugobe-nilip e, ilimi kuguup mafak mafak uta ke-bom-nilip e minte, fen tol weng uyo kupdaak tamagamip umdii, God iyo tebe bilip imi kuguup umi yan uyo kwaala malaak bilip imi diim abelu ogen abin so uyo utaman-nuubip kale, 19bomi magam uyo kulbu kale, God iyo ilami kuguup uyo utamata e, atuk koyo unang tinum iyo tii utaman-temip kalaa age-nalata, kafalebela mitam kemanu utam-silip kale, 20sugayok sugayok God imi alugum mufekmufek telelasa kulota kwep tal kaa diibelu uyo unang tinum iyo imi mufekmufek telelasa uyo utaman tebesip kale, God iyo tiin kan tinum kuta, imi mufekmufek telelasa bota tebe-nuluta, kafalebeluta, bilip iyo utamipta, God imi kuguup uyo kanupmin kalaa age utam-nimip e minte, imi titil afek suun kup nin uyo utam-nilip e minte, beyo atin God kalaa age utam no kem tebesip kale, dogobeta tinum iyo bogo-nalata, “Niyo utamita, God iyo maak alba kalaa agelin-tem ke-nilita, fenga kobi o,” agelan-temaala ko.

21Kale God iyo atamsip kuta, “Beyo fen God ba o,” age-nilipta, imi win uyo kufu-e-bom, “Misam o,” agan-bom kem-nuubaalip binim ko. Imi aget fugunin uyo mafaganebe ilum ilum bii kobe mililanebesu kale, 22ilimi kutaang uta tebe-bom bogo-nilip e, “Nuyo utamsup o,” agan-nuubip kuta, bilip iyo atin fen ilum ilum bii tonsip ko. 23Kale God beyo tinum afek e suun kup nin tinum no kale minte, tinum nuta kaanamin tinum kuta, bilip iyo God imi umik ugobe-nilipta, maak so aman duga-emin binim ke-nilip e, dupkaa ilimi sagaal tuup te yak fen tinum sinik min, uun sinik min, nuuk sinik min, inap sinik min uta telela-nilipta, aman duga-em-nuubip ko.

Kuguup mafak ugulumi migik migik umi sang uta ko

Fpai 3:18-19; Kol 3:5-9

24Kale ke-bilipta, God iyo imkalata, ilimi aget mafak fugunin uta imtamo yang atin kuguup mafak tem uyo tililuta, ilimi kaal uyo kufak dagan-nuubip kale, 25kanupmin tinum bilip iyo fen God imi tuluun weng uyo kupka-nilipta, Saatan imi bisop weng bagamin uta waafu-nilip e minte, fen magam kayaak iyo dupka-nilipta, yak mufekmufek God imi telela kosa umi ban uta duga-bom-nilip e, aman duga-e-bom no kem-nuubip kuta, nule God ilami win uta suun kup kufum tebe-bom-bulupta o ageta kale, tambaliim kwa.

26Kale ke-bilipta, God iyo imkalata, fitom tebemin kuguup umi aget kup ugaa kwaalipta, tam unang igil tinum so sina-bom atamamin umi kuguup uyo kupka-nilipta, ipkumal unang migik so sal faga-bilip e minte, 27tinum igil mungkup imi aget tem uyo atin migik kebeluta, unang so sina-bom utamamin kuguup uyo kupka-nilipta, ipkumal tinum migik sino sal faga-bom-nilipta, iyo ipkumal tinum migik sino fitom tebemin kuguup uta ke-bilipta, ilimi kuguup mafak ke-bilip boyo felepmuta, bomi yan uyo tebe ilimi aget tem so kaal so uyo kufak daga-em-nuubu ko.

28Kale imi aget fugunin kwek uyo, “God bega ba o,” age atafinonip itam-nalata, imkalata, ilimi aget fugunin mafak uta waafu-bom-nilipta, “Yak boyo kanumin ba o,” agesa umi kuguup uta kanum-nuubip ko. 29Kale kuguup mafak kwiin tagang uyo ke-bom e minte,

feng-bom-nilip e minte,

ipkumal imi mufekmufek uyo tingine-bom naba naba ke-bom-nilip e minte,

ipkumal iyo aget mafak uyo kupka-e-bom-nilip e,

tinum mufekmufek so kasel imi mufekmufek uyo tingine-bom-nilip e,

tinum iyo anolip kaana-bilip e minte,

wengaal digin-bom-nilip e minte,

ipkumal iyo bisop baga-e-bilip, “Fen o,” agan-bom-nilip e,

ipkumal iyo ifak daga-bom-nilip e,

weng fagam uyo kwep una tala ke-bom-nilip e,

30ipkumal iyo imtu-bom win mafak uyo baga-e-bom-nilip e,

God iyo atafinon-bom-nilip e,

weng alaang weng mafak mafak kup baga-bom-nilip e,

kutaang kup tebe-bom-nilip e,

“Nuta kup o,” age ilimi tok uyo baga-bom-nilip e,

dogonupmin kuguup mafak uta maak fenga kolum o age umi ilep uyo fen-bom-nilip e,

aalap so ogen so imi weng uyo kwaasule-bom-nilip e,

31ilum ilum ke-bom-nilip e,

bisop mok weng uyo baga-bom-nilip e,

ilimi isak atuk imi ilak uyo dugamin binim ke-bom-nilip e,

ipkumal kek kek iyo inal o agan-kalin binim ke bom no kem-nuubip ko. 32Kale God imi tol kup weng bogo kwep daasa uyo bogo-nulu kano, “Tinum kanupmin kuguup waafulin bilip iyo felep-namuta, imdali yang kaanamin abiip unom-nilipta, atin kup binimanan-temip o,” agesu kale, tinum kulip iyo ulo boyo atin utamsip kuta, kupka-nilipta, kuguup mafak boyo ki waafusip kale, ko kanum-nuubip uta kup ba kale, ipkumal kek kek kanupmin kuguup waafubip iyo, “Tambal ke kanu-bilip o,” agan-bom no kem-nuubip ko.

God imi im-kugu-bom numi kuguup umi tambaliim yan ke-emin umi sang uta ko

Mat 25:31-46; 2 Tes 1:7-10, 2:3-12; Rev 14:14-20, 20:11-15

God Imi Weng

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index