Search form

Uək Mɨn 1:13

13Nian kəmohiet=pən Jerusɨləm, məhuvən=pən imə e nəuan nimə kəti əpəha ilɨs lan, ikɨn kəutatɨg ikɨn. Aposɨl mɨn əha, nərgɨlah u Pitə mɨne Jon mɨne Jemɨs mɨne Antɨru mɨne Fɨlɨp mɨne Toməs mɨne Patolomiu mɨne Matiu mɨne Jemɨs nətɨ Alfiəs mɨne Saimon Selot mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs.