Search form

Uək Mɨn 12:20

Kig Herot Akripə Uan təmɨmɨs

20E nian əha, Kig Herot Akripə Uan niəməha təməu pɨk kəni tətəməki e nətəm kəutatɨg e taun mil əha, Taea mɨne Saedon. Kəni nətəmi asoli mɨn e taun mil əha kəməhuva pəti kəni məhuvən məmə okoteruh Kig məmə kotol vivi ilah min, mətəu-inu nətəm imalah ikɨn kautəhuvən məutos nəhmtɨ nauəniən ima Kig ikɨn. Mətəu aupən ilah kəmautəhuvən məuteruh Kig, kəmotəghati ilah suah kəti nərgɨn u Plastus, u in iətəmi asoli kəti rəha Kig Herot, motiuvi=pən məmə otasiru e lah.