Search form

Uək Mɨn 17:23

23Nian iəu iətaliuək u ikɨnu materuh ikɨn nəutəfaki mɨn ikɨn mɨne narmɨ nati mɨn, kəni meruh nəghatiən kəti iətəm nəmotətei=pən rəkɨs e kəpiel kəti məmə,

Inu ikɨn kətəfaki=pən kəm uhgɨn kəti iətəm itɨmah iəkotəruru.

Mətəu uhgɨn iətəm itəmah nəutəfaki=pən kəm in, iətəm nəkotəruru, Uhgɨn əha inəha iətəm iəu iatəni=pɨnə kəm təmah.