Search form

Uək Mɨn 18:6

6Mətəu ilah kəmotəməki, kəni məutahi. Kəni Pol təmorin-orin rəhan sot asoli e nəhmtɨlah. In nəmtətiən kəti məmə in otəpəh ilah. Kəni məni məmə, “Nəmə nəutatɨg e nərahiən lan nian Uhgɨn otakil nətəmimi e Naunun Nian, mətəu rəhatəmah aru, mətəu iəmətəni rəkɨs mətəu-inu itəmah nəutəpəh. Tətuəuin əha rəueiu, iəkuvən məni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm Nanihluə mɨn.”