Search form

Uək Mɨn 2:9-11

9-11Kitah u nətəmimi ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Ikɨn u nətəm Patiə u ikɨn, mɨne nətəm Metiə, mɨne nətəm Elam, mɨne nətəm Mesopotemiə, mɨne nətəm Jutiə, mɨne nətəm Kapatosiə, mɨne nətəm Pontəs, mɨne nətəm Esiə, mɨne nətəm Fritiə, mɨne nətəm Pamfiliə, mɨne nətəm Ijɨp, mɨne nətəm Lipiə e nɨkalɨn=pən əha Saerin ikɨn, mɨne nətəm Rom, nətəm Isrel əhruahru, mɨne Nanihluə mɨn mətəu kitah kəutəfaki kəm Uhgɨn, mɨne nətəm Krit, mɨne nətəm Arepiə. Mətəu kitah rəfin kəmotətəu ilah kəutəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəhatah, məutəni pətɨgəm nati asoli mɨn iətəm Uhgɨn təmol.” 12Narmɨlah təmiuvɨg pɨk, kəni kəmotətapuəh o lah mɨn məmə, “!Ei! ?Nak u tol lanu?”