Search form

Uək Mɨn 4:5

Pitə mɨne Jon kəmuəhtul e nəhmtɨ kaunsɨl

5Kəməni lauɨg lan, pris mɨn nəuvein, mɨne nətəmi asoli rəha Isrel mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou rəha Mosɨs, kəmotuhapumɨn ilah mɨn əpəha Jerusɨləm.