Search form

Uək Mɨn 5:21

21Kəni kəməni lauɨg lan, kəmotol nəuia agelo kəni mautəhuvən e Nimə Rəha Uhgɨn mɨnautəni pətɨgəm nərgɨ Iesu kəm nətəmimi.

Kəmləfən aposɨl mɨn e kot

Kəni pris asoli agɨn mɨne rəhan mɨn, kəsotəhrun əhanəhiən məmə ilau kəmiaiet rəkɨs e kaləpus, kəni kəmotauɨn e nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel, kəni ilah kəməhuva kətiəh məmə ilah okotəharəg e kaunsɨl asoli rəha Isrel. Kəni motahli=pən nəghatiən kəm nətəm kəutarmənɨg e kaləpus məmə okotahli=pa aposɨl mɨn kəhuva e kot əpəha e kaunsɨl.