Search form

Uək Mɨn 7:42

42Mətəu Uhgɨn təməuhlin=pən nəmtahn kəm lah, kəni megəhan=pən e lah məmə okotəfaki kəm mɨtɨgar mɨne məuɨg mɨne məhau mɨn e nəpuə. Kəni nati əha tətəgətun əsas əmə nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm kəmətei e nauəuə rəha iəni mɨn rəha Uhgɨn. Tətəni məmə,

‘!Nətəm Isrel! ?Nian rəfin e nu fote əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, itəmah nəmautoh nati miəgəh mɨn mautol sakrifais lan. ?Mətəu nɨkitəmah təhti məmə nəmautol kəm iəu? !Kəpə!