Search form

Uək Mɨn 8:13

13E nian əha, suah mɨn u Saimon, təməni nɨpəhriəniən e Iesu, kəni kol bəptais mɨn lan. Kəni in tətɨtəu=pən Fɨlɨp ikɨn mɨn rəfin. Narmɨn təmiuvɨg o nati apɨspɨs mɨn mɨne nəmtətiən mɨn iətəm in tateruh Fɨlɨp tatol.