Search form

Uək Mɨn 9:19

19Kəni nian təmun nauəniən, kəni nɨpətɨn tuva məsanən mɨn.

Sol tɨnətuəuin mətəni pətɨgəm nərgɨ Iesu əpəha Təmaskɨs

Kəni Sol təmatɨg mos nian nəuvein mɨn ilah nətəmimi rəha Iesu əpəha Təmaskɨs.