Search form

Jon 10

Iesu təməghati əuhlin e iətəmi rəha nəsaliən e sipsip

1Kəni təni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmah məmə, iətəmi iətəm tatuvən imə e nɨpai rəha sipsip, təsuvən-pəniən e namtɨhluə, mətəu in tətəri kəni matiuvɨgegəu məmə otuvən imə e nɨpai rəha sipsip,+ in iakləh mɨne iohamu itəmi kəti.+ 2Mətəu iətəmimi iətəm tatuvən=pən e namtɨhluə, in iətəm tətəsal o sipsip.+ 3Iətəmimi iətəm tətəhtul e namtɨhluə, nian rəfin in taterəh e doə o suah u, kəni sipsip mɨn kotəhrun nəuian. Nian rəfin in tətauɨn e nərgɨ sipsip mɨn kətiəh kətiəh, kəni in matit ilah mautohiet. 4Nian in tatit rəhan mɨn sipsip mɨn mautohiet e nɨpai, in tətaupən e lah, kəni sipsip mɨn kautəhuərisɨg lan, mətəu-inu kotəhrun nəuian. 5Mətəu ilah kəsotohtəu-pəniən iətəmi kəti u iətəm kotəruru, ilah okotəkeikei motagɨm motəpəh, mətəu-inu ilah kotəruru nəuian.”

6Iesu təməghati əuhlin lanu, mətəu ilah kotəruru nɨpətɨn məmə tətəni nak.

Iesu in iətəmimi əhruahru rəha nəsaliən e sipsip

7Tol lanəha, kəni Iesu təməni=pən mɨn kəm lah məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmah məmə, iəu u, Namtɨhluə rəha sipsip mɨn iətəm kautəhuvən=pən ikɨn.+ 8Nətəmi mɨn u nətəm kəmotaupən lak, ilah rəfin nətəmimi rəha nakləhiən əmə mɨne nohamuiən itəmi.+ Mətəu sipsip mɨn ko kəsotətəlɨgiən e lah. 9Iəu u, iəu Namtɨhluə u. Iətəmi tətuva=pa iəu ikɨn, məmə otuvən imə, in otos nəmiəgəhiən. In otuva imə, miet muvən ihluə e iəu, kəni mos nɨmanuvehli əmemtəh təuvɨr.+ + 10Mətəu iakləh, in tətuva əmə o nati kətiəh əmə. In tətuva məmə otakləh kəni mohamu itəmi, kəni mərəkɨn-ərəkɨn natimnati rəfin. Mətəu iəu, iəmuva məmə iəkol suaru o nosiən nəmiəgəhiən,+ kəni nəmiəgəhiən u otol nɨki nətəmimi tagiən vivi.

11“Iəu u, Iətəmimi rəha Nəsal Viviən Sipsip Mɨn.+ Iətəmi təuvɨr u, iətəm tətəsal vivi o sipsip mɨn, in nɨkin tagiən əmə məmə otəfən nəmiəgəhiən rəhan o sipsip mɨn.+ 12Sipsip mɨn, ilah rəha Iətəmimi rəha Nəsal Viviən e Sipsip Mɨn. Mətəu iətəmimi kəti iətəm kətətəou məmə in otətəsal o sipsip mɨn, in səniəmə iətəmi əhruahru rəha nəsaliən o sipsip. Səniəmə in rəhan əha sipsip mɨn. Kəni nəmə tafu kuri arpɨn kəti tuva məmə otus ilah, kəni in otaiu magɨm məpəh ilah. Kəni kuri arpɨn u, tuvən mus sipsip mɨn nəuvein, kəni məhgi atiti ilah kətiəh kətiəh. 13Iətəmi tol lanəha, in otagɨm mətəu-inu kətətəou əmə in o nəsaliən o sipsip mɨn, mətəu e nɨkin, in təsəniən nati agɨn e sipsip mɨn.

14-15“Iəu u inu, iəu Iətəmimi rəha Nəsal Viviən o Sipsip Mɨn. Tatə Uhgɨn in təhrun iəu, kəni iəu iəkəhrun in,+ kəni e noliən əhmen əmə, iəu iəkəhrun rəhak sipsip mɨn, kəni rəhak sipsip mɨn ilah kotəhrun iəu. Iəu nɨkik tagiən əmə, məmə oiəkɨmɨs o nosmiəgəhiən ilah. 16Rəhak mɨn nəuvein mɨn sipsip əpəha ikɨn, iətəm ilah kəsotatɨgiən e nɨpai u, mətəu iəu iəkəkeikei mit mɨn ilah kəhuva. Ilah mɨn, okəpanotəhrun nətəuiən nəuiak. Kəni sipsip mɨn u ilah rəfin u, okəhuva motuhapumɨn əmə ilah mɨn motol kətiəh. Kəni iətəmimi kətiəh əmə, in otateruh ilah.+ +

17“Rəhak Tatə in tolkeikei pɨk iəu, mətəu-inu nɨkik tagiən əmə məmə iəkəfən rəhak nəmiəgəhiən o nətəmimi, məmə uərisɨg lanko, iəu iəkos mɨn nəmiəgəhiən rəhak.+ 18Iətəmimi kəti tɨkə məmə otos rəkɨs nəmiəgəhiən rəhak, mətəu iəu aru əmə iəkəfən rəhak nəmiəgəhiən mətəu-inu iəu əmə iəkolkeikei lanəha. Iəu aru əmə iətos nepətiən məmə iəkəhlman e rəhak nəmiəgəhiən, kəni iəu aru əmə matos mɨn nepətiən məmə iəkaskəlɨm mɨn rəhak nəmiəgəhiən. Nati u inu, iətəm rəhak Tatə təməni=pa kəm iəu məmə iəkəkeikei mol.”+

19Kəni nətəm Isrel u, ilah kəmotəhapu mɨn ilah mɨn. 20Ilah tepət kəutəni məmə, “!Suah u narmɨn tərah kəti tətatɨg lan! !Rəhn-kapə tətalməli! ?Təhro itəmah nəutətəlɨg lan?”

21Mətəu nəuvein mɨn, ilah kəutəni məmə, “Nəghatiən u, səniəmə nəghatiən rəha iətəmi narmɨn tərah tətatɨg lan. ?Nɨkitəmah təhti məmə, narmɨn tərah təhrun nol viviən iətəmi nəhmtɨn təməu, təuvɨr mɨn?”+

Nətəmimi kəmotəməki e Iesu, mətəu-inu in təməni məmə in Nətɨ Uhgɨn

22Tɨnuva e nian rəha nətəm Isrel iətəm kautol lafet kəti lan əpəha Jerusɨləm. Nərgɨn u, lafet rəha Nol Viviən Mɨn Nimə Rəha Uhgɨn.+ 23Inəha e nian rəha nətəpuiən. Kəni Iesu təmətaliuək e fərantə kəti e Nimə Rəha Uhgɨn, nərgɨn u Fərantə Rəha Kig Solomən. 24Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel nəuvein kəməhuva motəhtul, mohtəlau lan. Kəmotəni=pən kəm in məmə, “?Onəhgɨn kəni ik nəmanol itɨmah iəkotəhrun ik? Nəmə ik Krɨsto pəhriən iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, nəkəni=pa vivi kəm tɨmah.”+

25Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Iəu iəməni=pɨnə rəkɨs kəm təmah,+ mətəu itəmah nəsotəhatətəiən lak. Nəmtətiən mɨn u iətəm iatol e nərgɨ rəhak Tatə, ilah kautol nəfɨgəmiən e nəghatiən rəhak,+ 26mətəu itəmah nəsotəhatətəiən lak, mətəu-inko itəmah səniəmə rəhak mɨn sipsip mɨn.+ 27Rəhak sipsip mɨn ilah kəutətəu nəuiak kəni motəhrun. Iəu iəkəhrun vivi ilah, kəni ilah kəutuərisɨg lak. 28Kəni iəu iətəfən nəmiəgəhiən itulɨn u naunun tɨkə kəm lah, ilah ko kəsohmɨsiən nian kəti mɨne. Kəni iətəmimi kəti mɨne ko təsiuvi rəkɨsiən ilah e nəhlmək.+ 29Rəhak Tatə iətəm təməfa ilah kəm iəu, in təsanən tapirəkɨs natimnati mɨn rəfin. Tol lanəha, kəni iətəmi kəti ko təsiuvi rəkɨsiən ilah e nəhlmɨn.+ 30Itɨmlau rəhak Tatə, itɨmlau kətiəh əmə.”+

31Kəni nətəm Isrel kəmotəmki mɨn kəpiel apɨn, məmə okotəhti in lan. 32Mətəu Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Iəu inol rəkɨs nəmtətiən təuvɨr mɨn tepət e nəhmtɨtəmah. Nəmtətiən mɨn əha ilah əha, rəhak Tatə təməfa məmə iəu iəkol. ?Mətəu nəmtətiən əhro u itəmah nəkotəni məmə onəkotəhti iəu ohni e kəpiel apɨn?”

33Kəni ilah kotəni məmə, “Itɨmah iəsotəniən məmə iəkotəhti ik e kəpiel apɨn o nati apɨspɨs təuvɨr u ik natol. Itɨmah iəkotəni məmə iəkotəhti ik mətəu-inu nətəni rah Uhgɨn. Ik iətəmimi əmə, mətəu ik nətəni məmə ik Uhgɨn.”

34Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Kəmətei=pən aupən, e rəhatəmah əhruahru Lou, məmə Uhgɨn təməni=pən kəm lah məmə, ‘Itəmah uhgɨn mɨn.’+ 35Kəni kitah kotəhrun məmə Nauəuə Rəha Uhgɨn, ko təsəuhliniən, in nɨpəhriəniən əmə. Uhgɨn təməfa nəghatiən rəhan kəm nətəmimi nəuvein. ?Tol lanəha, nəmə Uhgɨn təmətəghati e nətəmi mɨn u, kəni məni ilah məmə uhgɨn mɨn, 36kəni nəkotəhro məutahi iəu məutəni məmə iəu iətəni rah Uhgɨn mətəu iətəni məmə iəu Nətɨ Uhgɨn? Iəu u inu, iətəm Tatə Uhgɨn in təmələhu=pən iəu məmə rəhan pɨsɨn əmə, kəni mol əpenə-penə iəu, məmə otahli=pa iəu iəkuva e nəhue nɨftəni.

37“Nəmə iəsoliən nəmtətiən mɨn iətəm rəhak Tatə tatol, kəni sotəhatətəiən lak. 38Mətəu nəmə iatol nəmtətiən mɨn u rəhak Tatə tatol, kəni nati əpnapɨn məmə itəmah nəsotəhatətəiən e rəhak nəghatiən mɨn, mətəu təuvɨr məmə onəkotəhatətə e nəmtətiən mɨn rəhak. Kəni tol lanəha, itəmah onəmanotəhrun vivi agɨn məmə Tatə Uhgɨn tətatɨg lak, kəni iətatɨg e Tatə Uhgɨn.”+ 39Tol lanəha, e nəghatiən mɨn u, ilah kəmotolkeikei mɨn məmə okotaskəlɨm in, mətəu in təmiet e lah magɨm.

40In təmohapumɨn=pən mɨn e nəve nəhu Jotən, muvən əpəha Jon təmatol bəptais e nətəmimi ikɨn aupən. Kəni mətatɨg əha ikɨn əha. 41Kəni nətəmimi tepət kəməhuva ohni, kəni motəni məmə, “Jon təməsoliən nəmtətiən kəti mɨne. Mətəu nəghatiən mɨn iətəm in təmətəni e suah u, ilah rəfin nɨpəhriəniən əmə.”+ 42Kəni ikɨn əha, nətəmimi tepət kəmotəhatətə e Iesu.