Search form

Jon 10:4

4Nian in tatit rəhan mɨn sipsip mɨn mautohiet e nɨpai, in tətaupən e lah, kəni sipsip mɨn kautəhuərisɨg lan, mətəu-inu kotəhrun nəuian.