Search form

Jon 12:1

Meri təməueiu nəhlkɨ Iesu e səntə

(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)

1Nian sikɨs əha ikɨn tətatɨg əhanəh kəpənan e nian rəha lafet rəha Pasova, kəni Iesu tɨnɨtəlɨg=pa mɨn Petəni, ima Lasɨrɨs ikɨn. Suah u inu, Lasɨrɨs Iesu in təmol in təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən.