Search form

Jon 12:12

Iesu təmuva Jerusɨləm matol əpu in məmə in kig

(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12Kəməni lauɨg lan, nɨmənin nətəmimi nətəm kəməhuva Jerusɨləm məmə okotol lafet rəha Pasova, kəmotətəu məmə Iesu tətaliuək mɨnatuvən e taun.