Search form

Jon 12:36

36Nian nəhagəhagiən u tətatɨg əhanəh o təmah, itəmah nəkotəkeikei motəhatətə e nəhagəhagiən u məmə itəmah nəkəhuva nenətɨ nəhagəhagiən.”

Nətəm Isrel ilah kəməsotəhatətəiən e Iesu

Nian Iesu təməni rəkɨs nəghatiən u kəm lah, kəni magɨm məpəh ilah muvən mətəhluaig.