Search form

Jon 13:36

Iesu təməni pətɨgəm məmə Pitə otəpanəni məmə in təruru Iesu

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

36Kəni Saimon Pitə tətapuəh ohni məmə, “?Iərmənɨg, ik onəkuvən iə?”

Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Ikɨn əha iəu iatuvən ikɨn, ik nəkəruru nɨtəu=paiən iəu rəueiu, mətəu uərisɨg ko, onəpanuva.”