Search form

Jon 16

1Iəu inətəni pətɨgəm natimnati mɨn u kəm təmah məmə nəsotəhlmaniən e rəhatəmah nəhatətəiən. 2Ilah okəpanotəhgi pətɨgəm itəmah e nimə mɨn rəha nuhapumɨniən rəhalah;+ kəni nɨpəhriəniən agɨn, nian əha ikɨn tətuva iətəm nətəmimi okotohamu itəmah, kəni nɨkilah təhti məmə ilah kautol uək təuvɨr kəti rəha Uhgɨn.+ 3Ilah okotol natimnati mɨn u, mətəu-inu ilah kotəruru pəhriən Tatə Uhgɨn, kəni motəruru pəhriən mɨn iəu.+ 4Mətəu iəu iəkaupən məni pətɨgəm natimnati mɨn u kəm təmah. Kəni nian ilah kɨnotətuəuin mɨnautol e təmah, kəni nɨkitəmah otəhti məmə iəu iəməni rəkɨs natimnati mɨn u kəm təmah.”

Uək mɨn iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn otəpanol

Kəni Iesu təghati əhanəh matuvən, mətəni məmə, “Iəu iəməsəni pətɨgəmiən natimnati mɨn u kəm təmah aupən, mətəu-inu iəmətatɨg kitah min itəmah. 5Mətəu rəueiu iəkɨtəlɨg=pən mɨn o rəhak Tatə iətəm təmahli=pa iəu, mətəu itəmah kəti təsətapuəhiən ohniəu məmə, ‘?Ik onəkuvən iə?’ 6Mətəu rəueiu, tol lanu lan məmə iəməni natimnati mɨn u kəm təmah, kəni nɨkitəmah təmahmə. 7Mətəu iəu iətəni pəhriən kəm təmah məmə, otəuvɨr pɨk o təmah məmə iəu iəkagɨm rəkɨs e təmah. Mətəu-inu nəmə iəsagɨm rəkɨsiən e təmah, kəni ko Iasiru+ təsuvaiən matɨg itəmah min. Mətəu nəmə iəu iəkagɨm muvən, kəni iəu iəkahli=pa in tuva matɨg o təmah.+ 8Kəni nian in otuva, kəni otəgətun nətəmimi rəha nəhue nɨftəni məmə ilah nol təfagə tərah, kəni nətəlɨgiən rəhalah təsəhmeniən o noliən iətəm təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nətəlɨgiən rəhalah təsəhmeniən o nakiliən noliən rəha nətəmimi. 9Narmɨn u otəgətun ilah məmə ilah nol təfagə tərah,+ mətəu-inu kəsotəhatətəiən lak. 10Narmɨn u otəgətun ilah məmə nətəlɨgiən rəhalah in təsəhmeniən o rəhalah nəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn,+ mətəu-inu iəu iəkɨtəlɨg=pən mɨn o rəhak Tatə, kəni itəmah onəsoteruhiən iəu. 11Narmɨn u otəgətun ilah məmə nətəlɨgiən rəhalah in təsəhmeniən o nakiliən noliən rəha nətəmimi, mətəu-inu Uhgɨn in tɨnakil rəkɨs iərmənɨg rəha nəhue nɨftəni u, Setən.+

12“Iəu iatos əhanəh natimnati tepət mɨn məmə iəpanəni kəm təmah. Mətəu rəueiu əha, ko nəsotos rəfiniən ilah. Tiəkɨs pɨk o təmah.+ 13Mətəu nian Narmɨn rəha Nɨpəhriəniən otuva,+ in otit itəmah, mol məmə itəmah nəkotəhrun nɨpəhriəniən mɨn rəfin. In ko təsəni aruiən rəhan əmə nəghatiən. In otəni pətɨgəm əmə natimnati mɨn u in tətətəu o Tatə Uhgɨn. Kəni in otəni=pɨnə mɨn kəm təmah natimnati mɨn u nian kəti okəpanəhuva. 14In otətəu nəghatiən pəhriən ohniəu kəni mətəni pətɨgəm kəm təmah. E noliən u, in otəfəri iəu. 15Natimnati mɨn rəfin rəha Tatə Uhgɨn, in rəhak.+ Tol lanəha, kəni iəu iətəni məmə, Narmɨn u, in otətəu nəghatiən pəhriən ohniəu kəni matol əpu nɨpətɨn kəm təmah.”

Otəsuvəhiən koteruh Iesu

16Kəni Iesu təni=pən məmə, “Otəsuvəhiən onəsoteruhiən iəu, mətəu uərisɨg ko, təsuvəhiən, kəni onəmanoteruh mɨn iəu.”+

17Kəni nətəmimi mɨn nəuvein rəhan, ilah kəutətapuəh-ətapuəh kəm lah mɨn məmə, “?Nəghatiən u, nɨpətɨn nak? In tətəni kəm tah məmə, ‘Otəsuvəhiən onəsoteruhiən iəu, mətəu uərisɨg, otəsuvəhiən, nəmanoteruh mɨn iəu.’ Kəni in təni məmə, ‘Mətəu-inu iəu iatuvən o Tatə Uhgɨn.’ 18Nəghatiən u, ‘otəsuvəhiən’ nɨpətɨn nak? Kitah kotəruru nəghatiən mɨn əha in tətəni.”

19Kəni Iesu tɨnəhrun rəkɨs məmə ilah kotolkeikei məmə okotətapuəh o nati kəti ohni, kəni təni=pən kəm lah məmə, “?Təhro? Iəu iəməni məmə, ‘Otəsuvəhiən itəmah nəsoteruhiən iəu. Mətəu uərisɨg, təsuvəhiən onəmanoteruh mɨn iəu.’ ?Kəni rəueiu nəutətapuəh o təmah mɨn o nɨpətɨ nəghatiən u? 20Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni məmə, itəmah nɨkitəmah otahmə, itəmah onəkotasək pɨk,+ mətəu nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, nɨkilah otagiən. Itəmah onəkotətəu tərah pɨk agɨn, mətəu nahməiən rəhatəmah otəuhlin=pa e nagiəniən.+ 21Nian nəmə tɨnuəkɨr məmə pətan kəti otemək, kəni in otətəu tərah, mətəu-inu tɨnol nian rəhan məmə otətəu nahməiən əha. Mətəu uərisɨg, nəmə nətɨn tɨnair rəkɨs, kəni in nɨkin təsəhti mɨniən nahməiən əha. In nɨkin tətagiən pɨk mətəu-inu nətɨn tɨnair=pa e nəhue nɨftəni. 22Kəni təhmen əmə, rəueiu əha itəmah nautətəu tərah. Mətəu uərisɨg, konu iəu iəkeruh mɨn itəmah. Konu nɨkitəmah otagiən pɨk, ko iətəmimi kəti təsol mɨniən itəmah nɨkitəmah tahmə mɨn. 23O nian əha, itəmah onəsotətapuəh mɨniən o nati kəti ohniəu. Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmah məmə, nəmə itəmah nəkotətapuəh e nati kəti o Tatə Uhgɨn e nərgək, kəni in otəfɨnə kəm təmah.+ 24Mətəuarus=pa u rəueiu, itəmah nəsotətapuəh əhanəhiən e nati kəti e nərgək. Otətapuəh lan e nərgək, kəni onəkotos, məmə nɨkitəmah otagiən məri məriauəh.”+

Iesu təmehpahu rəkɨs e natimnati mɨn rəha nəhue nɨftəni

25Kəni Iesu tətəghati əhanəh matuvən mətəni məmə, “Iəu iətəni=pɨnə natimnati mɨn u e nəghatiən əuhlin, mətəni kəm təmah.+ Mətəu nian əha ikɨn tətuva, iətəm iəu iəsəni mɨniən nəghatiən əuhlin lan, mətəu oiəkanus=pɨnə rəhak Tatə kəm təmah e noliən kəti məmə itəmah onəkotəhrun vivi in lan. 26E nian əha, itəmah onəkoteasiə e natimnati kəm rəhak Tatə e nərgək, mətəu iəu iəsəniən məmə iəu iəkuvən e nərgɨtəmah measiə e natimnati ohni+ 27mətəu-inu Tatə Uhgɨn, in əmə tolkeikei pɨk itəmah. In tolkeikei itəmah mətəu-inu itəmah nəkotolkeikei iəu, kəni itəmah nəmotəhatətə məmə iəu iəmsɨpən lan. 28Iəu iəmsɨpən e Tatə Uhgɨn, muva e nəhue nɨftəni u. Konu rəueiu otəsuvəhiən kəni iəkəpəh mɨn nəhue nɨftəni u, mɨtəlɨg=pən mɨn o Tatə Uhgɨn.”

29Kəni nətəmimi mɨn rəhan kəutəni məmə, “In konu! !Rəueiu əha ik nəsəghati əuhlin mɨniən! Ik nətəni əhruahru əmə kəm tɨmah. 30Rəueiu əha inotəhrun məmə ik nəkəhrun natimnati rəfin agɨn, kəni nati əpnapɨn nəmə iətəmi kəti təsətapuəh əhanəhiən nati kəti ohnik, mətəu ik nəkəhrun nuhalpɨniən nəghatiən mɨn rəfin iətəm kəsətapuəh əhanəhiən lan. Kəni nati u, tol kəni itɨmah iəkotəhrun məmə ik nəmsɨpən e Uhgɨn.”

31Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “?Nɨpəhriəniən, itəmah nɨnotəni nɨpəhriəniən lak u rəueiu?+ 32Itəmah otətəlɨg-to lan, nian əha ikɨn tətuva, nɨpəhriəniən məmə nian əha tɨniet pətɨgəm=pa rəkɨs, iətəm nətəmimi okotəgəu rəkɨs itəmah, nəkotaiu atiti, məhuvən imatəmah mɨn ikɨn, motəpəh iəu, iəu pɨsɨn əmə.+ Mətəu ko iəu iəsan pɨsɨn əməiən, mətəu-inu nian rəfin rəhak Tatə tətatɨg itɨmlau min.+

33“Iəu iəməni pətɨgəm rəkɨs natimnati mɨn u kəm təmah, məmə otol nəməlinuiən otatɨg e nɨkitəmah mətəu-inu nəutatɨg lak.+ E nəhue nɨftəni u, nahməiən otepət o təmah,+ mətəu sotəgɨniən, motəhtul məha-məha,+ mətəu-inu inehpahu rəkɨs nəsanəniən rəha nəhue nɨftəni.”+