Search form

Jon 18:19

Pris asoli agɨn təməghati kəm Iesu

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)

19Kəni pris asoli agɨn tətətapuəh e natimnati mɨn o Iesu. Tətətapuəh o nətəmimi mɨn rəhan mɨne nəghatiən mɨn rəhan iətəm təmatəni mətəgətun ilah lan.