Search form

Jon 18:38

38Mətəu Pailət təni=pən kəm in məmə, “?Nak u, nɨpəhriəniən?”

Pailət təmakil məmə Iesu təkeikei mɨmɨs

(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

Kəni Pailət təmiet mɨn muvən meh nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel, məni=pən kəm lah məmə, “Iəu iəseruhiən noliən tərah kəti mɨne e suah u, iətəm tətəni məmə suah u təmərəkɨn lou.