Search form

Jon 19:14

14Tɨnuəkɨr mɨtɨgar təhtul əhruahru, e nian əhruahru rəha nol əpenə-penəiən o noliən lafet rəha Pasova.

Kəni Pailət təni=pən kəm nətəm Isrel məmə, “!Ei, nətəmimi mɨn əpə! !Otafu-to! !Suah u in kig rəhatəmah!”