Search form

Jon 19:6

6Mətəu nian pris asoli mɨn mɨne soldiə mɨn nətəm kəutəhtul o Nimə Rəha Uhgɨn kəmotafu, ilah kəmotagət əfəməh mautəni məmə, “!Okətu-pəri e nɨgi kəməluau! !Okətu-pəri e nɨgi kəməluau!”

Kəni Pailət təməni=pən kəm lah məmə, “Intələh, itəmah pɨsɨn əmə, otos məhuvən, motətu-pəri e nɨgi kəməluau. Mətəu iəu iəseruhiən noliən tərah kəti mɨne lan.”