Search form

Jon 2

Marɨt kəti əpəha Kenə

1Kəməni niəh lan, katol marɨt kəti əpəha Kenə, lahuənu kəti e Kaləli. Kəni mamə rəha Iesu in əpəha ikɨn.+ 2Kəni ilah kotauɨn=pən mɨn e Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi, məmə ilah mɨn okəhuvən e marɨt əha. 3Kautol mautol lafet, kəni nətəmimi mɨn kotəmnɨm rəfin wain, kəni mamə rəha Iesu təni=pən kəm in məmə, “Rəhalah wain təmɨkə.”

4Mətəu Iesu təni=pən kəm in məmə, “?Pətauəhli, təhro nətələhu=pa nati u kəm iəu? Nian rəhak təsuva əhanəhiən.”

5Mətəu rəhan mamə təni=pən kəm noluək mɨn rəha marɨt məmə, “Itəmah onəkotəkeikei motol natimnati rəfin iətəm in otəni.”

6Nɨlosɨ nati asoli ilah sikɨs, kəməlɨn əha ikɨn əha o nəhu, məmə nətəm Isrel ilah okoteikuas məutaruətuəh lan e nəhmtɨ Uhgɨn. Nɨlosɨ nati mɨn u, kəmol e kəpiel, kəni kətiəh təhrun nosiən uan-hanrɨt litə nəhu.

7Kəni Iesu təni=pən kəm nətəm kautol uək məmə, “Otətu=pən nəhu e nɨlosɨ nati mɨn u.” Kəni kəmotətu ilah kotəriauəh vivi.

8Kəni təni=pən kəm lah məmə, “Otətu rəkɨs nəhu kəti motos məhuvən kəm iətəm tətarmənɨg e marɨt.” Kəni ilah kəmotol lanəha.

9Kəni nian iətəmi u təməmnɨm askəuvɨn, mətəu nəhu tɨnol rəkɨs wain lan. Mətəu iətəmi u in tətarmənɨg e marɨt u, in təruru məmə kəmos iə wain u. Nətəmi mɨn əmə u nətəm kəmotos nəhu məhuva, ilah əmə kotəhrun. Kəni iətəm tətarmənɨg e marɨt təmauɨn e iətəm təmol marɨt, 10məni=pən məmə, “Nian rəfin nətəmimi kotaupən motəfətɨgəm wain təuvɨr, kəni uərisɨg nətəmimi kotəmnɨm tepət ko, kəni kəpanəfətɨgəm inu təsəuvɨr pɨkiən. !Mətəu ik, nəmaharu kalɨn iətəm təuvɨr mətəuarus=pa u rəueiu!”

11Kəni inu nəmtətiən iətəm Iesu təmətuəuin agɨn lan mol. Kəni in təmol ikɨn Kenə, lahuənu kəti e Kaləli. E nəmtətiən əha, in təməgətun nepətiən rəha Uhgɨn lan, kəni rəhan nətəmimi mɨn, kəmotəhatətə əskasɨk lan.

Iesu təməhgi pətɨgəm nətəmimi nətəm kautol makɨt e Nimə Rəha Uhgɨn

(Mat 21:12-13; Mak 11:15-18; Luk 19:45-46)

12Uərisɨg e marɨt əha, in təmeiuaiu muvən e taun asoli əha Kapeniəm əpəha Kaləli ilah rəhan mamə mɨne pian mɨn mɨne rəhan nətəmimi mɨn. Kəni kəmotatɨg nian nəuvein əha ikɨn əha. 13Kəni tɨnuva iuəkɨr o nian rəha lafet rəha nətəm Isrel iətəm kətəni məmə lafet rəha Pasova.+ Kəni Iesu təməri muvən əpəha Jerusɨləm.

14Ihluə lan e Nimə Rəha Uhgɨn kəutəfaki ikɨn, Iesu təmafu nətəmimi kautol səlɨm e kau, mɨne sipsip, mɨne mak mɨn, məmə nətəmimi okotos nəhmtɨn o noliən sakrifais lan. Kəni nətəmimi nəuvein əha ikɨn, ilah kautol senɨs e məni rəha nətəmi ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 15Kəni in tos təulə nəuvein, mətəl o nalisiən iətəmi. Kəni in mɨtəu nətəmi mɨn u ilah kau mɨn mɨne sipsip mɨn məmə okohiet e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni in mauvəregɨn məni rəha nətəmi mɨn u nətəm kautol senɨs lan, kəni təmahuvihin-ahuvihin rəhalah tepɨl mɨn.+ 16Kəni mahi ilah mɨn u nətəm kautol səlɨm e iəuein məni=pən kəm lah məmə, “!Otəmki natimnati mɨn u mohiet! !Itəmah məsotoliən Nimə Rəha Tatə rəhak tuva məmə in nimə rəha noliən makɨt!” 17Kəni nətəmimi rəhan, nɨkilah təməhti nəghatiən kəti e Nauəuə Rəha Uhgɨn, iətəm tətəni məmə, “Iəu iəkolkeikei pɨk Nimə Rəham e nɨkik, nɨkik pɨk agɨn lan.”+ +

18Kəni nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel nɨkilah təmahmə motətapuəh ohni məmə, “?Pəh təmol məmə nəkəhrun noliən nati u? !Ol nəmtətiən məmə otəgətun əhruahru kəm tɨmah!”

19Mətəu Iesu təni məmə, “Nəmə itəmah nəkotərəkɨn Nimə u Rəha Uhgɨn, kəni nian kɨsɨl əmə, iəu iəkuvləkɨn mɨn təhtul.”+

20Kəni nətəmi asoli mɨn əha kotəni məmə, “!Ei, nəman! Nətəmimi kəmotol uək asoli o nu ilah rəfin fote-sikɨs motuvləkɨn Nimə u Rəha Uhgɨn. !Onəkəhro lanu muvləkɨn e nian kɨsɨl əmə!”

21Mətəu Nimə əha Rəha Uhgɨn iətəm Iesu tətəghati lan, in nɨpətɨn. 22Kəni uərisɨg, nian in tɨnɨmɨs rəkɨs, kəni mɨnəmiəgəh mɨn, kəni rəhan nətəmimi mɨn, nɨkilah təhti nəghatiən əha rəhan iətəm təməni. Kəni ilah kəmotəhatətə e Nauəuə Rəha Uhgɨn, mɨne nəghatiən iətəm Iesu təməni=pən kəm lah.

Iesu tɨnəhrun rəkɨs nətəlɨgiən mɨn rəha nətəmimi

23Nian əha Iesu təmətatɨg e Jerusɨləm e nian rəha lafet rəha Pasova u, nətəmimi tepət kəmoteruh nəmtətiən mɨn iətəm in təmol, kəni kəmotəhatətə lan. 24Mətəu Iesu in təməhrun nati iətəm tətatɨg e nɨkilah, kəni məsəhatətəiən e lah. 25Ko iətəmi kəti təsəhtul pətɨgəmiən məghati rəha nətəmimi lan, mətəu-inu Iesu təhrun rəfin nətəlɨgiən rəha nətəmimi.+