Search form

Jon 21

Iesu təmol əpu in kəm rəhan nətəmimi ilah səpɨn

1Uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu təmol əpu mɨn in o rəhan mɨn nətəmimi,+ əpəha e nɨpəkɨl e nɨkalɨ nəhu asoli, kətəni məmə Lek Kaləli.+ Kəni təmol əpu in lanu. 2E nian əha, nətəmimi mɨn u rəha Iesu kəmotaliuək kətiəh: Saimon Pitə, mɨne Toməs u kətauɨn lan məmə Mil-Mil, mɨne Nətaniəl u iətəm Kaləli iman lahuənu Kenə, mɨne nətɨ Səpəti mil,+ mɨne iətəmimi mil keiu mɨn rəha Iesu. 3Saimon Pitə təni=pən kəm lah məmə, “Iəu inatuvən iəkauəl e nəmu mɨn.”

Kəni ilah kotəni məmə, “Intəh, pəh kitah rəfin kəhuvən.” Kəni ilah rəfin kəmoteiuaiu, məhuvən e bot kəti. Kəni Pitə təməpeg rəhan napən o uək. Kəni ilah kəməhuvən, motəraki e net, mətəuarus tian. Mətəu kəsotosiən nəmu kəti mɨne.+

4Kəni tɨnatian, kəni Iesu tuva mətəhtul ipari, mətəu rəhan mɨn nətəmimi, ilah kotəruru məmə Iesu.+

5In tətapuəh o lah məmə, “!Nəman! ?Nəsotosiən nəmu kəti?”

Kəni ilah kotəni məmə, “Kəpə, nəmu tɨkə.”

6Kəni in təni=pən kəm lah məmə, “Intəh, otəraki=pən-to e net e nəven maru ikɨn e nɨkalɨ bot, kəni onəkotiuvi nəmu nəuvein.” Kəni əmeiko, kəmotəraki pətɨgəm e net, əmeiko, mɨnotəruru niuvi-pəriən, mətəu-inu net təri mɨnəri mɨnəriauəh e nəmu.+

7Kəni suah u iətəmi Iesu tolkeikei pɨk, in təni=pən kəm Pitə məmə, “!Ei! !Iərmənɨg əhruahru əha!” Kəni nian Pitə təmətəu nəghatiən u, təmətəuti uəhai əmə e rəhan kot, kəni miuvɨg pətɨgəm ləuantəhi, meai muvari. 8Kəni nətəmimi mɨn u nəuvein rəha Iesu, ilah kəməhuvari e bot, motiuvi net əpəha təməriauəh e nəmu, mətəu-inu bot iuəkɨr əmə o nɨpəkɨl, təhmen əmə o hanrɨt mitə. 9Kəni nian ilah kəməhuvari, moteruh nɨgəm əkəku kəti əha ikɨn, nəuanəmkeiuv tatuəu əhanəh, kəni nəmu nəuvein əha ikɨn, kətuvan e nɨgəm, mɨne pɨret əha ikɨn.

10Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Otos nəmu mɨn ko nəuvein iətəm nəmotos məhuva.”

11Kəni Saimon Pitə təmuvən mɨn e bot, kəni miuvi kəkan net muvən əpəha ipari. Net u təriauəh e nəmu asoli mɨn, ilah rəfin uan-hanrɨt fifti-tri. Kəni nati əpnapɨn məmə net u təməriauəh pau e nəmu, mətəu in təməsəhapuiən. 12Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Əhuva motauən.” Kəni ilah nɨkilah təgɨn məmə otətapuəh ohni məmə, “?Ik pəh u?” mətəu-inu ilah kɨnotəhrun əsas məmə in Iərmənɨg. 13Kəni Iesu təmos pɨret muva məfən kəm lah, kəni məfən mɨn nəmu.

14Kəni inu, nian tatol kɨsɨl lan, iətəm Iesu təmol əpu in o rəhan mɨn nətəmimi uərisɨg e nian in təmɨmɨs, kəni məmiəgəh mɨn.+

Iesu mɨne Pitə

15Nian ilah kɨnotauən rəkɨs, Iesu təmətapuəh o Saimon Pitə, məmə, “Saimon Pitə, nətɨ Jon. ?Ik nəkolkeikei iəu tapirəkɨs nətəmi mɨn u?”

Pitə təni=pən kəm in məmə, “Əuəh, Iərmənɨg, ik nəkəhrun məmə iəu iəkolkeikei pɨk ik.”+

Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, ik onəkaugɨn rəhak nenətɨ sipsip mɨn.”

16Kəni Iesu tatɨg mətapuəh mɨn ohni məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nəkolkeikei iəu?”

In təni=pən kəm Iesu məmə, “Əuəh Iərmənɨg, ik nəkəhrun məmə iəkolkeikei ik.”

Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intələh, ik onəkəsal vivi o rəhak mɨn sipsip.”+

17Kəni mau kɨsɨl lan, Iesu tatɨg mətapuəh mɨn ohni məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nəkolkeikei iəu?”+

Kəni Pitə, nɨkin təmahmə, mətəu-inu Iesu təmətapuəh ohni mau kɨsɨl, məmə, “?Ik nəkolkeikei iəu?” Kəni in təni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg, ik nəkəhrun rəfin natimnati.+ Nəkəhrun məmə iəu iəkolkeikei ik.”

Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, ik ətaugɨn rəhak mɨn sipsip.+

18“Nɨpəhriəniən agɨn u iatəni kəm ik məmə, aupən, e rəham nətəm aluəiən, nəməteargin aru rəham kətəuti, kəni mətaliuək matuvən ikɨn mɨn rəfin iətəm nəkolkeikei məmə nəkuvən ikɨn. Mətəu nian ik onəkauəhli, onəkuahru e nəhlməm, kəni iətə-pɨsɨn kəti otəlis-ərain rəham kətəuti, kəni mit ik nəkian ikɨn ik nəsolkeikeiən məmə nəkuvən ikɨn.” 19E nəghatiən u, Iesu təmaupən mətəni pətɨgəm rəkɨs əmə, noliən iətəm Pitə otɨmɨs, kəni rəhan nɨmɨsiən,+ in otəfəri nərgɨ Uhgɨn.+

Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, uərisɨg lak.”+

Iesu mɨne suah u iətəm Iesu təmolkeikei pɨk

20Kəni Pitə teirair meruh iətəmimi kəti rəha Iesu tətuərisɨg e lau, iətəmimi u Iesu tolkeikei pɨk. Iətəmi əha inəha, iətəm təmiəu-iəu muva iuəkɨr o Iesu e nian kəməutauən e lafet rəha Pasova, kəni mətətapuəh ohni məmə, “?Iərmənɨg, pəh u otegəhan=pən lam e nəhlmɨ rəham mɨn tɨkɨmɨr?”+

21Nian Pitə təmeruh in, kəni tətapuəh o Iesu məmə, “?Iərmənɨg, mətəu təhro e suah kəha?”

22Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “?Nəmə iəu iəkolkeikei məmə in otətəmiəgəh muvən mətəuarus nian iəkɨtəlɨg=pa mɨn, ik onəkəhrun o nak? Ik u, ik onəkəkeikei muərisɨg lak.”

23Kəni tol lanəha o nati u Iesu təməni, nəghatiən kəti əha ikɨn kətəni tɨtəlau-təlau e piatah mɨn məmə, “Iətəmimi u rəha Iesu otəsɨmɨsiən,” mətəu Iesu təməsəniən kəm Pitə məmə suah u otəsɨmɨsiən. In təməni əmə məmə, “?Nəmə, iəu iəkolkeikei məmə in otətəmiəgəh mətəuarus=pən iəkɨtəlɨg=pa mɨn, ik onəkəhrun o nak?”

24Iətəmimi u rəha Iesu in iətəmimi kətiəh əmə iətəm tətəni pətɨgəm natimnati mɨn u,+ kəni in mətei rəkɨs nəghatiən mɨn u. Kəni itɨmah iəkotəhrun məmə nəghatiən mɨn u tətəni, in nɨpəhriəniən əmə.+

Naunun nəghatiən

25Kəni natimnati tepət mɨn əpəha ikɨn iətəm Iesu təmol+ kəni nəmə nətəmimi kəmotətei rəkɨs natimnati mɨn u ilah rəfin e nauəuə mɨn, iəu, nɨkik təhti məmə nəhue nɨftəni u təkəku o nəlɨniən nauəuə mɨn u.