Search form

Jon 7

Iesu təməghati ilah pian mɨn

1Uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu təsolkeikeiən məmə otuvən lahuənu mɨn e Jutiə məmə otol rəhan uək əha ikɨn əha, mətəu-inu, nətəmi asoli rəha nətəm Jutiə kəmotətei nəniən oneuən kəti ohni məmə okotuhamu in. Kəni tɨtəlɨg muvən lahuənu mɨn e nɨtəni Kaləli. 2Mətəu nian tɨnəkuəkɨr e nian rəha noliən lafet kəti rəha nətəm Isrel, nərgɨn ko lafet rəha Noliən Nɨmauvluvl.+ 3Kəni pia Iesu mɨn kəmotəni=pən kəm in məmə, “Təuvɨr agɨn konu məmə nəkiet muvən əpəha Jutiə, pəh nətəmimi mɨn rəham əha ikɨn əha, ilah koteruh nati apɨspɨs mɨn rəham iətəm natol. 4Mətəu-inu iətəmimi iətəm tolkeikei məmə nətəmimi okotəhrun in, kəni ko təsəhluaigiən e rəhan mɨn uək mɨn. Nəmə natol natimnati mɨn u, uvən mol əpu ik, kəni təuvɨr agɨn məmə onəkol pəh nətəmimi mɨn e nəhue nɨftəni koteruh.” 5Pian agɨn mɨn pau, ilah mɨn kəsotəhatətəiən lan, kəni mol kəutəni lanəha.+

6Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nian əhruahru rəhak təsuva əhanəhiən,+ mətəu itəmah, nian mɨn rəfin əmə təhruahru o təmah. 7Nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u, ilah ko kəsotəməkiən e təmah, mətəu iəu, ilah kəutəməki lak,+ mətəu-inko iəu iatəni pətɨgəm məmə rəhalah noliən təsəhruahruiən.+ 8Itəmah onəkautəhuvən e lafet, mətəu ko iəu iəsaupəniən muvən e lafet əha mətəu inko, nian əhruahru rəhak təsuva əhanəhiən.”+ + 9In təmətəni nəghatiən u, kəni mətatɨg əpəha Kaləli.

Iesu təmuvən mɨn e lafet rəha Noliən Nɨmauvluvl

10Kəni pia Iesu mɨn kəmotaupən məhuvən e lafet əha, uərisɨg ko, Iesu təmuvən mɨn. Mətəu nian təmuvən, in təmətan oneuən əmə o nətəmimi məmə okəsotehiən. 11Kəni e lafet əha, nətəmi asoli rəha nətəm Jerusɨləm, kəutəsal lan məutətapuəh lan əpnapɨn əmə o nətəmimi məmə, “?Suah əpə in iə?”

12Kəni ikɨn əha, nɨmənin nətəmimi kəməutasiuən-asiuən lan. Ilah nəuvein kotəni məmə, “In iətəmi təuvɨr kəti,” mətəu nəuvein kotəni məmə, “Kəpə, in təteiuə əmə əpəha e nətəmimi.” 13Mətəu ilah kəutəgɨn e rəhalah nətəmi asoli,+ kəni kəti təməsəni pətɨgəmiən Iesu e nɨki nətəmimi məmə nətəmimi okotətəu.

14Lafet əha, kəmol o nəfakiən apiəpiə kəti, kəni e nəlugɨ lafet u, Iesu in təmuvən əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, mətəgətun nətəmimi. 15Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, narmɨlah təmiuvɨg pɨk, kəni kotəni məmə, “?Suah u təməhro məhrun natimnati mɨn u e Nauəuə Rəha Uhgɨn? Rəhatah kəti iətəmi asoli təsəgətuniən lan mɨne.” 16Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəghatiən mɨn u iətəm iətəgətun nətəmimi lan, səniəmə rəhak əmə. Ilah kautsɨpən e Tatə Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu iəkuva.

17“Kəni nəmə suah kəti rəhan nətəlɨgiən təskasɨk məmə otol natimnati mɨn iətəm Uhgɨn tolkeikei, kəni in təhrun məmə nəghatiən mɨn u rəhak, ilah kautsɨpən o Uhgɨn, səniəmə rəhak aru əmə. 18Iətəmimi iətəm tətəghati aru əmə e rəhan nepətiən, in tətalkut aru əmə ohni, məmə otiuvi rəkɨs nətəmimi, kəni kotəfəri nərgɨn ohni.+ Mətəu iətəmimi iətəm tolkeikei məmə nətəmimi okotəfəri nərgɨ iətəm təmahli=pa in tuva, in iətəmimi rəha nəniən nɨpəhriəniən, in səniəmə iətəm təteiuə. 19Mosɨs təməfən Lou kəm təmah, mətəu itəmah kətiəh mɨne təsol viviən Lou əha mɨne. ?Itəmah nəutalkut məmə nəkotohamu iəu o nak?”+

20Kəni nɨmənin nətəmimi kotəni məmə, “!Nəman! !Narmɨn tərah kəti u tətatɨg lam! ?Pəh təni məmə otoh ik mɨne?”

21Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu iəmol uək kətiəh əmə,+ kəni itəmah rəfin, narmɨtəmah tatiuvɨg ohni. 22Mətəu itəmah mɨn nautol uək e Sapət, nəutəhgi=pən nəsualkələh e nian əha, mautohtəu=pən Lou rəha Mosɨs.+ (Nɨpəhriəniən, səniəmə Mosɨs əhruahru in təmətuəuin noliən əha, mətəu tɨpɨtəmah mɨn ilah kəmotətuəuin.)+ 23Mətəu nian rəfin, itəmah nəutəhgi=pən nəsualkələh e nian rəha Sapət mautol məmə onəsotatgəhliən Lou rəha Mosɨs.+ ?Kəni təhro niəməha tatol itəmah mətəu-inu iəu iəmol vivi agɨn nɨpətɨ iətəmimi e nian rəha Sapət?+ 24Otəpəh nakiliən noliən rəhak u iətəm nəmoteruh əmə e nəhmtɨtəmah, mətəu onəkotəkeikei motətəlɨg e natimnati iətəm nəsoteruhiən e nəhmtɨtəmah, kəni motakil e nətəlɨgiən iətəm təhruahru.”+

Nətəmimi kəmotəghati e Krɨsto

25Kəni e nian əha, nətəm Jerusɨləm nəuvein kotəni məmə, “?Təhrol əha? ?Suah u inu, nətəmi asoli kotəni məmə okotuhamu?+ 26Mətəu oteruh-to. In tɨnatəgətun pətɨgəm əmə nətəmimi əpəha e nəhmtɨ nətəmimi mətəu suah kəti təsahiən ohni. ?Təhro nəmə nak nətəmi asoli mɨn kɨnotəhrun rəkɨs məmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa? 27Mətəu kitah kotəhrun ikɨn suah u təmsɨpən ikɨn. Mətəu nian Krɨsto in otuva, ko iətəmi kəti təsəhruniən ikɨn in tatsɨpən ikɨn.”+

28Kəni e nian əha, Iesu in tətəgətun nətəmimi e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni in təmagət əfəməh mətəni pətɨgəm məmə, “Nɨkitəmah təhti məmə nəkotəhrun iəu, kəni motəhrun mɨn ikɨn iəmsɨpən ikɨn, mətəu itəmah nəkotəruru. Iəu, iəməsuvaiən e nətəlɨgiən əmə rəhak. Uhgɨn təmahli=pa iəu iəkuva. Kəni Uhgɨn, in nɨpəhriəniən. Itəmah nəkotəruru in, 29mətəu iəu iəkəhrun,+ mətəu-inu iəu iəmsɨpən lan. Kəni in təmahli=pa iəu iəkuva.”

30O nati u, nətəmi asoli mɨn kəmotolkeikei məmə soldiə mɨn okotaskəlɨm Iesu, mətəu kəti təməsea-pəniən mek, mətəu-inu təsol əhanəhiən nian rəhan.+ 31Mətəu e nɨmənin nətəmimi ikɨn əha, ilah tepət kəmotəhatətə lan, kəni motəni məmə, “Nəmə Krɨsto tuva, kəni ko in təsoliən nəmtətiən tepət tapirəkɨs ilah mɨn u suah u Iesu tatol.”+

Soldiə mɨn rəha Nimə Rəha Uhgɨn kəməhuva məmə okotaskəlɨm Iesu

32Kəni nian Farəsi mɨn kəmotətəu nɨmənin nətəmimi kəutasiuən-asiuən e Iesu lanəha, ilah mɨne pris asoli mɨn kəmotahli=pən soldiə mɨn nətəm kəutəhtul o Nimə Rəha Uhgɨn məmə okotaskəlɨm Iesu.+

33Kəni Iesu təməni=pən kəm nɨmənin nətəmimi məmə, “Iəu iətatɨg nian təkuəkɨr əmə kitah min itəmah, kəni uərisɨg, iəkɨtəlɨg=pən mɨn o iətəm təmahli=pa iəu. 34E nian u, itəmah onəpanotəsal lak, mətəu ko nəsotehiən iəu; mətəu-inu ikɨn əha, iəu iatuvən ikɨn, ko itəmah nəsəhuvaiən ikɨn.”

35Kəni nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel kɨnəutətapuəh-ətapuəh o lah mɨn məmə, “?In otuvən iə əha məmə kitah okəsoteruhiən in? ?Otuvən o nətəm Isrel nəuvein u nətəm kəutatɨg e nɨtəni pɨsɨn pɨsɨn mɨn ilah Nanihluə+ mɨn, məmə otəgətun ilah? 36In tətəni məmə e nian əha, kitah okotəsal lan, mətəu kəsoteruhiən in, mətəu-inu ikɨn əha in tatuvən ikɨn, ko kitah kəsəhuvəniən ikɨn. ?Nəghatiən nak u, nɨpətɨn tətəni nak?”

Nəhu iətəm tətəfa nəmiəgəhiən pəhriən

37Naunun nian rəha lafet əha, in iahgin tapirəkɨs e nian mɨn nəuvein rəha lafet. Kəni e nian əha, Iesu təməhtul əpəha e nəhmtɨ nətəmimi magət əfəməh məmə, “!Iətəmimi iətəm tətəuauə, pəh in otuva ohniəu, məmnɨm!+ + 38Iətəmimi iətəm tətəhatətə lak, in təhmen e nəghatiən rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn u tətəni lanu məmə, ‘Nəhu iətəm tətəfən nəmiəgəhiən pəhriən, in otsɨpən e nɨkin, təhmen e nəhmtɨ nəhu iətəm tətapuəl-apuəl mətəri mətaiəh pətɨgəm.’”+ 39Iesu təməni nəghatiən u, mətəghati e Narmɨn Rəha Uhgɨn u uərisɨg in otəpanəfən kəm nətəmi mɨn u kotəhatətə lan.+ Mətəu e nian əha, Narmɨn Rəha Uhgɨn, təsuva əhanəhiən e nətəmimi, mətəu-inu Uhgɨn təməsəfəri əhanəhiən Iesu.+

Nətəmimi kəmotəuəri ilah mɨn o Iesu

40Nian nətəmimi əha ikɨn kəmotətəu nəghatiən u, kəni nəuvein kotəni məmə, “Suah u, in iəni rəha Uhgɨn u, aupən kəmatəghati lan.”

41Mətəu nəuvein mɨn ilah kotəni məmə, “Suah u, in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa.”

Mətəu in pɨsɨn mɨn nəuvein kotəni məmə, “?Nɨkitəmah təhti məmə Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa təhrun nɨsɨpəniən e Kaləli? !Kəpə!+ 42Nauəuə rəha Uhgɨn tətəni məmə Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa otəkeikei mɨsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Tefɨt, e taun u Petlehem, ima Tefɨt aupən.”+ 43Tol lanəha, kəni nɨmənin nətəmimi mɨn u, kəmotuəri ilah mɨn o Iesu. 44Kəni nəuvein kotəni məmə okotaskəlɨm in, mətəu iətəmi kəti təməsea-pəniən mek.

Nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel kəməsotəhatətəiən e Iesu

45Kəni soldiə mɨn kəmohtəlɨg məhuvən o pris asoli mɨn mɨne Farəsi mɨn, kəni nətəmi asoli mɨn əha kəmotətapuəh o lah məmə, “?Təhro nəsotələsiən Iesu məhuva?”

46Kəni soldiə mɨn əha kotəni=pən kəm lah məmə, “!Iəməsotələsiən mətəu-inko suah kəti təsəghatiən təhmen lan!”

47Kəni Farəsi mɨn kəmotəni=pən kəm lah məmə, “?Təhro? In tɨniuvi=pən nətəlɨgiən rəhatəmah mɨn e rəhan nəghatiən eiuə? 48?Nəmoteruh rəkɨs rəhatah kəti iətəmi asoli uə Farəsi kəti təməhatətə lan? 49Mətəu nətəmi əpnapɨn mɨn, ilah kotəruru agɨn Lou rəha Mosɨs, tol lanəha, Uhgɨn otərəkɨn ilah.”

50Kəni Nikotiməs u in Farəsi kəti, inəha ikɨn ilah min. Suah u inu aupən təmuvən mətəghati kəm Iesu.+ Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, 51“?Təhro? ?Təhruahru e Lou rəhatah məmə kitah okotəni pətɨgəm nalpɨniən rəha iətəmimi iətəm kitah kəsotaupəniən motəhrun vivi, konu, məsoteh əhruahruiən nati nak iətəm in tatol?”

52Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “?Təhro? !?Ik u ik iətəm Kaləli, uə!? Uvən-to mafin mɨn Nauəuə Rəha Uhgɨn. Ik onəkeruh məmə iəni kəti ko təsɨsɨpəniən Kaləli.”

53Kəni nətəmimi kɨnotohtəlɨg=pən mɨn məutəhuvən lahuənu mɨn.+