Search form

Jon 7:28

28Kəni e nian əha, Iesu in tətəgətun nətəmimi e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni in təmagət əfəməh mətəni pətɨgəm məmə, “Nɨkitəmah təhti məmə nəkotəhrun iəu, kəni motəhrun mɨn ikɨn iəmsɨpən ikɨn, mətəu itəmah nəkotəruru. Iəu, iəməsuvaiən e nətəlɨgiən əmə rəhak. Uhgɨn təmahli=pa iəu iəkuva. Kəni Uhgɨn, in nɨpəhriəniən. Itəmah nəkotəruru in,