Search form

Jon 8

1Mətəu Iesu təmuvən əpəha e nɨtəuət u, nərgɨn u, Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif.

Pətan iətəm təmapɨli ilau iərman pɨsɨn u səniəmə rəhan iərman

2Kəməni lauɨg, ləplapɨn agɨn, kəni Iesu təmɨtəlɨg=pən mɨn e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni nətəmimi tepət kəməhuva, motuhapumɨn=pən ilah mɨn ohni, kəni Iesu təməharəg kəni mɨnətuəuin mətəgətun ilah.

3Kəni nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn kəmotələs pətan kəti məhuva ohni. Kəni motol in təhtul aupən e nəhmtɨlah. Pətan əha, nətəmimi nəuvein kəmoteruh e nəhmtɨlah məmə tətapɨli ilau iərman kəti səniəmə rəhan əhruahru iərman. 4Kəni nətəmi asoli mɨn əha kəmotəni=pən kəm Iesu məmə, “Iəgətun, pətan u nətəmimi kəmoteruh e nəhmtɨlah məmə in tətapɨli ilau iərman kəti, mətəu səniəmə rəhan əhruahru iərman. 5E Lou rəhatah, Mosɨs təmələhu nəghatiən kəti tətəni məmə, pətan tol lanu, kitah kotəkeikei motəhti e kəpiel apɨn motahtɨmu.+ ?Mətəu ik, rəham nətəlɨgiən təhro?” 6Ilah kəmotətapuəh lanəha, məmə okotol nətəlɨgiən ekəu-ekəu, pəh ilah moteruh=pən noliən tərah nəuvein lan, məmə ilah kotəhrun nakiliən noliən rəhan.+ Mətəu Iesu təpnapɨn əmə, məməhli-əməhli mətətei nati e nɨftəni e nəuanəhlmɨn.

7Ilah kəməutəhtul məutəhtul məutətapuəh e nəghatiən u kəm in, kəni in təhtul, kəni məni=pən kəm lah məmə, “Nəmə itəmah kəti u ikɨnu, in təsoliən noliən tərah nian kəti mɨne, pəh in otaupən məhti pətan u.”+ 8Kəni in məməhli-əməhli mɨn, mətətei nati e nɨftəni e nəuanəhlmɨn. 9Kəni nian ilah kəmotətəu nəghatiən rəhan, kɨnəutan kətiəh kətiəh, məutagɨm. Nauəhli mɨn kotaupən motagɨm kətiəh kətiəh, motəpəh əmə Iesu mɨne pətan əha.

10Kəni Iesu təməhtul əhruahru mɨn lan məni=pən kəm pətan məmə, “?Pətan, nətəmimi mɨn u kəmotəhruvən? ?Kəti təsuvaiən məmə otəni pətɨgəm rəham nalpɨniən?”

11Kəni pətan əha təməni=pən kəm in məmə, “Iətəmi asoli, ilah kohkə.”

Kəni Iesu təni=pən məmə, “Iəu mɨn, ko iəsəni pətɨgəmiən rəham nalpɨniən. Mətəu atuvən, mol naunun e noliən tərah mɨn.”+

Iesu in nəhagəhagiən rəha nətəmimi e nəhue nɨftəni

12Kəni Iesu təmətəghati mɨn kəm lah, mətəni məmə, “Iəu u, iəu Nəhagəhagiən rəha nətəmimi u e nəhue nɨftəni.+ Iətəmimi iətəm tətɨtəu=pa iəu, ko in təsaliuəkiən e napinəpuiən nian kəti mɨne, mətəu in otos nəhagəhagiən e nəmiəgəhiən rəhan.”+

13Kəni Farəsi mɨn kəmotəni=pən kəm in məmə, “!Ik nətəfu pətɨgəm ik lanko, mətəu iətəmi kəti təsoliən rəhan aru nəfɨgəmiən, kəni tol lanko, rəham nəghatiən ko təsəhtuliən!”+

14Kəni Iesu təni=pən məmə, “Əuəh, nɨpəhriəniən məmə iəu aru əmə iətəni pətɨgəm iəu. Mətəu rəhak nəghatiən in tətəhtul pəhriən, mətəu-inko, iəu iəkəhrun ikɨn iatsɨpən ikɨn, kəni məhrun mɨn ikɨn iatuvən mɨn ikɨn,+ mətəu itəmah nəkotəruru ikɨn iatuvən ikɨn, kəni motəruru ikɨn iatsɨpən ikɨn.+

15“Itəmah u, nəutakil noliən rəha iətəmimi e nətəlɨgiən rəha iətəmimi əmə. Mətəu iəu iəsakiliən noliən rəha iətəmi lanəha, məsakiliən iətəmi kəti. 16Mətəu nəmə iəu, iəkakil noliən rəha nətəmimi, oiəkol e noliən iətəm təhruahru, mətəu-inu səniəmə iətakil e nətəlɨgiən əmə rəhak, mətəu itɨmlau Tatə Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu, rəhatɨmlau nakiliən in kətiəh əmə. 17E Lou rəhatəmah, kəmətei məmə, nəmə iətəmimi keiu, katuol nəfɨgəmiən o nəghatiən kəti, kəni nəghatiən u, in otatəhtul.+ 18Kəni rəueiu əha, iəu iatəni pətɨgəm iəu, mətəu rəhak Tatə iətəm in təmahli=pa iəu iəkuva, in mɨn tatol nəfɨgəmiən ohniəu.”+

19Kəni tol lanəha, ilah kɨnəutətapuəh ohni məmə, “?Mətəu Tatə in iə rəham?”

Kəni in təni məmə, “Itəmah nəkotəruru iəu, kəni itəmah nəkotəruru mɨn rəhak Tatə. Nəmə itəmah nəkotəhrun mə iəu pəh, kəni nəkotəhrun mɨn rəhak Tatə.”+

20Iesu təməni nəghatiən u e Nimə Rəha Uhgɨn əhruahru, nian in təmətəgətun nətəmimi əpəha ikɨn kəti iətəm kətəfən məni ikɨn. Mətəu iətəmi kəti təməsuvəniən maskəlɨm in, mətəu-inu təsol əhanəhiən nian rəhan.

Iesu təmsɨpən ilɨs

21Kəni Iesu təmətəni=pən mɨn kəm lah məmə, “Iəu iəpanagɨm rəkɨs e təmah, kəni itəmah onəkotəsal lak. Mətəu itəmah onəkohmɨs, kəni təfagə tərah u rəhatəmah+ otatɨg əhanəh e təmah. Ikɨn əha iatuvən ikɨn, ko itəmah nəsəhuvaiən ikɨn.”

22Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, ilah kotəni məmə, “?Nəghatiən əha Iesu tətəni məmə, ikɨn əha in tatuvən ikɨn, ko kitah kəsəhuvəniən ikɨn, nɨpətɨn tətəni nak? ?Nəmə təhro in otohamu aru in, uə?”

23Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Imatəmah u ikɨnu, mətəu iəu, iəu imak əha ilɨs ikɨn əha, kəni iəmsɨpən ikɨn, meiuaiu=pa. Itəmah nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u. Mətəu iəu, səniəmə iətəmi rəha nəhue nɨftəni u.+ 24Tol lanəha, iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, itəmah onəpanohmɨs e noliən tərah mɨn rəhatəmah, mətəu-inu nəmə itəmah nəsotəhatətəiən lak məmə Iəu U Inu,+ kəni itəmah onəkohmɨs, kəni noliən tərah mɨn rəhatəmah okotatɨg agɨn e təmah.”+

25Kəni ilah kəmotətapuəh ohni məmə, “!Ei! ?Ik pəh konu?”

Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu iəkəhmen əmə məmə in konu iəmatəni kəm təmah aupən, mətəuarus=pa u rəueiu. 26Natimnati tepət iətəm iəkəhrun nəniən e təmah, kəni məhrun nakiliən noliən mɨn rəhatəmah ohni, mətəu iətəmimi iətəm təmahli=pa iəu, rəhan nəghatiən in nɨpəhriəniən əmə. Iəu iətəni pətɨgəm əmə natimnati mɨn iətəm iəmətəu ohni, məmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni ilah okotətəu.”

27Mətəu ilah kəsotəhruniən məmə Iesu in tətəgətun Tatə Uhgɨn. 28Tol lanəha, in təni=pən kəm lah məmə, “Nian onəkotləfəri rəkɨs Nətɨ Iətəmimi,+ nəpanotəhrun məmə Iəu U Inu.+ Kəni onəpanotəhrun mɨn məmə iəsol aruiən nati kəti e rəhak nətəlɨgiən. Iətəni əmə natimnati iətəm Tatə Uhgɨn təməgətun iəu lan.+ 29Iətəmi təmahli=pa iəu iəkuva, in tətatɨg itɨmlau min. In təsəpəhiən iəu iəkan pɨsɨn,+ mətəu-inu, nian rəfin, iatol natimnati mɨn iətəm nɨkin tətagiən ohni.”+

30Nian Iesu təmətəni nəghatiən mɨn əha, nətəmimi tepət kəmotəni nɨpəhriəniən lan.

Nɨpəhriəniən tateuvi rəkɨs itəmi

31Kəni Iesu təməni=pən kəm nətəm Isrel mɨn u kəmotəni nɨpəhriəniən lan məmə, “Nəmə nəkotaskəlɨm əskasɨk nəghatiən mɨn u rəhak, iətəm iətəni=pɨnə kəm təmah, itəmah əhruahru konu, rəhak nətəmimi mɨn.+ 32Kəni itəmah onəkotəhrun nɨpəhriəniən, kəni nɨpəhriəniən u, otɨtɨs itəmah məmə nəsəhuva mɨniən motol slef.”+

33Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “Itɨmah u namipɨ Epraham,+ itɨmah u iəsotol agɨniən slef+ mɨn rəha iətəmi kəti. ?Təhro nəməni nəghatiən u məmə, ‘Nɨpəhriəniən otɨtɨs itəmah, nəkotəpiə.’?”

34Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah, nətəmimi nətəm kautol noliən tərah, kəni noliən tərah u, in tətarmənɨg e lah, kəni mətaskəlɨm matol ilah kəutəhuva rəhan mɨn slef.+ 35Kəni slef, rəhan iətəmi asoli təsegəhaniən məmə otatɨg e nimə rəhan. Mətəu iərmənɨg tətegəhan lan məmə nətɨn tətatɨg e nimə rəhan nian rəfin matuvən əmə lanko naunun tɨkə. 36!Tol lanəha, nəmə Nətɨ Uhgɨn tatɨtɨs itəmah, kəni tatɨtɨs pəhriən agɨn itəmah, kəni itəmah nəsəhuva mɨniən motol slef! 37Iəkəhrun məmə itəmah namipɨ Epraham, mətəu nəutəsal e suaru məmə onəkotohamu iəu, mətəu-inu nəsotolkeikeiən məmə onəkotətəlɨg e rəhak nəghatiən.+ 38Iəu iətəni natimnati mɨn u, iətəm iəmeruh rəhak Tatə təmol. Mətəu itəmah nautol natimnati mɨn u iətəm rəhatəmah əmə tatə təməni kəm təmah.”

39Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “!Mətəu tatə rəhatɨmah, in Epraham!”

Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə itəmah namipɨ Epraham əhruahru mɨn, kəni itəmah onəkotos rəhan noliən mɨn, təhmen lan təmol aupən. Mətəu itəmah səniəmə namipɨn əhruahru, mətəu-inu nəsotosiən noliən mɨn rəhan.+ 40Iəu iətəni pətɨgəm nəghatiən pəhriən kəm təmah iətəm iəmətəu o Uhgɨn, mətəu itəmah nəkotəni məmə onəkotohamu iəu. ?Nɨkitəmah təhti məmə noliən rəha Epraham tol lanəha? 41Itəmah nəutohtəu=pən əmə noliən əmə rəha tatə rəhatəmah.”

Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “Itɨmah u səniəmə kəlkələh mɨn e suaru. Uhgɨn əmə in Tatə rəhatɨmah.”

Nenətɨ Setən

42Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Nəmə Uhgɨn pəhriən in Tatə rəhatəmah, kəni itəmah onəkotolkeikei iəu, mətəu-inu iəu iəmsɨpən lan, muva u ikɨnu.+ Mətəu in səniəmə rəhatəmah Tatə. Iəu iəməsuvaiən u ikɨnu e rəhak aru əmə nətəlɨgiən, iəmuva mətəu-inu in təmahli=pa iəu.

43“?Mətəu təhro nəsotəhruniən nɨpətɨ nəghatiən rəhak? !Mətəu-inu nəsotolkeikei agɨniən məmə nəkotətəu rəhak nəghatiən! 44Itəmah, rəhatəmah noliən təhmen əmə e noliən rəha tatə rəhatəmah, Setən. Kəni nian rəfin itəmah nəkotolkeikei noliən nəuan.+ Noliən rəhan iətəm təmatol e nətuəuiniən,+ tatol əhanəh, in iətəmi rəha nohamuiən itəmi. In təməki e nɨpəhriəniən, mətəu-inu nɨpəhriəniən tɨkə lan. Nian in təteiuə, in tatol əmə rəhan noliən, mətəu-inu in iətəmi rəha neiuəiən, kəni in tatə rəha neiuəiən mɨn.

45“Mətəu iəu iətəni nɨpəhriəniən əmə kəm təmah, kəni tol lanəha, itəmah nəsotəhatətəiən e rəhak nəghatiən. 46?Təhro? Itəmah kəti u ikɨnu təhrun nəgətuniən məmə iəu iəmol noliən tərah kəti mɨne? ?Nəmə iəu iətəni nəghatiən pəhriən mɨn, kəni təhro itəmah nəsotəhatətəiən lak? 47Iətəmimi rəha Uhgɨn, in tatətəlɨg e nəghatiən rəha Uhgɨn, mətəu itəmah səniəmə nətəmimi rəha Uhgɨn. Tol lanəha, nəsotətəlɨgiən e nəghatiən rəha Uhgɨn.”

Iesu mɨne Epraham

48Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəmotahi Iesu motəni məmə, “!Nəman! !Itɨmah inoteruh əhruahru ik! Ik iətəm Səmeriə kəti. !Ik, narmɨn tərah kəti tətatɨg lam!”

49Mətəu Iesu təni məmə, “Narmɨn tərah tɨkə lak, mətəu iəu iətəfəri nərgɨ rəhak Tatə, mətəu itəmah, nəutərəkɨn nərgək. 50Iəu iəsalkutiən o nərgɨn asoli, mətəu iətəmi kəti in tətalkut ohniəu. Kəni in otəpanakil nətəmimi rəfin. 51Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, iətəmimi iətəm tatol nəuiak, ko in təsɨmɨsiən nian kəti mɨne.”

52Kəni nətəmimi mɨn əha kotəni=pən kəm in məmə, “!Rəueiu inotəhrun məmə narmɨn tərah kəti tətatɨg lam! Epraham təmɨmɨs, kəni iəni mɨn kəmohmɨs mɨn, mətəu ik nətəni məmə, iətəmimi iətəm tatol nəuiam, ko in təsɨmɨsiən nian kəti. ?Nəghatiən nak u? 53?Ik nəkapirəkɨs Epraham u tɨpɨtɨmah tɨnɨmɨs rəkɨs? ?Kəni mɨne iəni mɨn u kɨnohmɨs rəkɨs? ?Kəni nəkəmə ik iətəmimi nak?”+

54Kəni Iesu təni=pən məmə, “Nəmə iəu əmə iətəfəri aru iəu, kəni rəhak nɨsiaiən in nati əpnapɨn əmə. Mətəu rəhak Tatə u itəmah nəutəni məmə in Uhgɨn rəhatəmah, inəha in tətəfəri iəu mətəfən nɨsiaiən kəm iəu. 55Itəmah nəkotəruru in, mətəu iəu iəkəhrun in. Nəmə iəkəni məmə iəkəruru in, kəni in otol iəu məmə iəu iətəmimi rəha neiuəiən, təhmen əmə e təmah. Mətəu iəu iəkəhrun in, kəni iəu matol nəuian. 56Tɨpɨtəmah u Epraham, nɨkin təmagiən pɨk məmə in otəpaneh nian rəhak otuva. Kəni nian in təməhrun məmə rəhak nian otəkeikei muva, kəni nɨkin təmagiən-pɨk.”

57Kəni nətəmimi mɨn u kəmotahi motəni məmə, “!Nəman! !Ik nəsos əhanəhiən nu fifti mɨne! Nəməhro mafu Epraham?”+

58Kəni Iesu təni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, nian Epraham təməsair əhanəhiən, mətəu Iəu Iətatɨg.”+ +

59Kəni əmeiko, ilah kəmotəmki kəpiel apɨn, motəni məmə okotəhti Iesu lan;+ mətəu Iesu təməhluaig, kəni miet e Nimə Rəha Uhgɨn matuvən.