Search form

Luk 10

Iesu təmahlipən rəhan nətəmimi səpɨnte-tu o nəniən nanusiən təuvɨr

1Uərisɨg e natimnati mɨn əha, Iərmənɨg təmɨtəpɨn rəkɨs səpɨnte-tu nətəmimi nəuvein mɨn rəhan, kəni mahli=pən ilah keiu-keiu kotaupən lan məhuvən e taun mɨn, mɨne ikɨn mɨn nəuvein mɨn iətəm Iesu təpanuərisɨg muvən ikɨn.-

2Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “!Oteruh-to! Nauəniən tepət əpəha e nasumiən tɨnɨməhtə, mətəu noluək mɨn təkəku əmə kəutəulək lan. Otətapuəh o iətəmi asoli rəha nasumiən məmə otahli=pa noluək mɨn tepət məmə okəhuvən motəulək e nasumiən rəhan.- 3Əhuvən, mətəu onəkotəkeikei motəhrun məmə iəu iətahli=pən itəmah nautəhuvən təhmen e sipsip əlkələh mɨn məutaliuək mautəhuvən e nəlugɨn kuri rarpɨn mɨn.- 4Kəni onəsotosiən kətɨm əkəku rəha məni, mɨne kətɨm, mɨne put, kəni məsotəmeigiən e suaru məutəghati kəm nətəmimi.-

5“Nimə nak o nəkəhuvən ikɨn, nəkotaupən motəni pətɨgəm məmə, ‘!Pəh nəməlinuiən otətatɨg ikɨn!’ 6Nəmə iətəmi rəha nəməlinuiən əha ikɨn, kəni rəhatəmah nəfakiən otuva mol nɨpəhriəniən lan, kəni nəməlinuiən otətatɨg ohni. Mətəu nəmə iətəmimi kəti tol lanəha tɨkə, kəni nəua nəfakiən rəhatəmah otɨtəlɨg=pa mɨn o təmah. 7Kəni onəkotatɨg əmə e nimə kətiəh, sotapɨliən e nimə pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kəni nauəniən nak okotəfɨnə kəm təmah, nəkotun. Kəni nəmnɨmiən nak okotəfɨnə, nəkotəmnɨm. Mətəu-inu nəmə suah kəti tatol uək, kəni təhruahru məmə in otos nətəouiən lan.-

8“Nian itəmah nəkəhuvən e taun kəti, nəmə nɨkilah tagiən o təmah, kəni nəkotun nauəniən nak kotəfɨnə kəm təmah,- 9kəni itəmah onəkotəkeikei motol vi nətəmi kəutohmɨs məutatɨg ikɨn, kəni motəni=pən kəm lah məmə, ‘Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tətuva iuəkɨr o təmah.’ 10Mətəu nəmə nəkəhuvən e taun kəti, kəni nətəmimi nɨkilah təsagiəniən o təmah, kəni əhuvən məutaliuək e suaru asoli mɨn, kəni motəni məmə, 11‘Nɨməulul rəha nɨftəni e nəhlkɨtɨmah, iəkotohrapɨspɨs rəkɨs, inu in nəmtətiən tətəgətun məmə nəmotol təsəhmeniən, kəni Uhgɨn təpəh itəmah. Mətəu onəkotəkeikei motəhrun məmə Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tɨnatuva iuəkɨr rəkɨs.’- 12Kəni iətəni pəhriən kəm təmah məmə, Uhgɨn otəfən nalpɨniən asoli kəm lah tapirəkɨs nalpɨniən rəha taun əha Sotəm aupən.-

13“!Itəmah nətəm Korasin, kəsi, nahməiən asoli otuva o təmah! !Itəmah nətəm Petsaitə, kəsi, nahməiən asoli otuva o təmah! Mətəu-inu iəmol pau nati apɨspɨs tepət e taun mil rəhatəmah mətəu itəmah nəsotəuhliniən nətəlɨgiən rəhatəmah! Kəni nəmə iəmol natimnati mɨn əha əpəha Taea mɨne Saedon aupən, ko nətəmimi əha ikɨn əha kəmotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən e noliən tərah mɨn, kəni ilah məhuvən e napən əuas mɨn məhuvən məutəharəg e nəhmtahu e nɨgəm məutəgətun məmə kautətəu tərah agɨn o noliən tərah mɨn rəhalah. 14Mətəu e nian əha iətəm Uhgɨn otol nalpɨniən kəm nətəmimi, nalpɨniən rəhatəmah in otəskasɨk, mapirəkɨs nalpɨniən rəha nətəm Taea mɨne Saedon u aupən. 15?Kəni itəmah nətəm Kapeniəm, nɨkitəmah təhti məmə Uhgɨn otəfəri=pən itəmah əha ima nɨsiaiən əpəha e negəu e neai? !Kəpə! Mətəu Uhgɨn otəhlman e təmah nəkoteiuaiu ləhtəni agɨn, ima naulɨsiən.”-

16Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Nətəmimi u kəutətəlɨg e təmah, kəutətəlɨg lak. Kəni nətəmimi mɨn u kəutəuhlin=pən nəmtahlah e təmah, kautəuhlin=pa nəmtahlah kəm iəu, kəni məutəuhlin=pən nəhmtɨlah kəm suah u iətəm təmahli=pa iəu.”-

Səpɨnte-tu nətəmimi rəha Iesu kəmohtəlɨg

17Kəni nətəmimi mɨn rəha Iesu ilah səpɨnte-tu kəmohtəlɨg=pa mɨn, kəni nɨkilah təmagiən məutəni kəm Iesu məmə, “!Iərmənɨg, nati əpnapɨn narmɨn tərah mɨn, mətəu nian itɨmah iəkotəghati e nərgəm, kəni ilah kautol nəuiatɨmah!” 18Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu iəmeh Setən təmsɨpəri ilɨs e neai meiuaiu təhmen=pən e noraipiən.- 19Otətəlɨg-to. Iəu inəfɨnə rəkɨs nəsanəniən kəm təmah, u itəmah nəkotəhrun nevɨg-ərainiən sɨneik mɨn mɨne skopion+ mɨn. Kəni nəsanəniən u iətəfɨnə kəm təmah, in tapirəkɨs nəsanəniən rəha tɨkɨmɨr rəhatah, Setən. Kəni ko nati kəti təsərəkɨniən itəmah. 20Inu nɨpəhriəniən. Mətəu onəsotagiəniən məmə narmɨn tərah mɨn kautol nəuiatəmah, mətəu onəkotagiən əmə mətəu-inu Uhgɨn tɨnətei rəkɨs nərgɨtəmah əpəha e negəu e neai.”-

21Kəni e nian əha, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmol nɨki Iesu tətagiən pɨk, kəni in təməfaki məni məmə, “Tatə Uhgɨn, ik Iərmənɨg rəha natimnati rəfin ilɨs e neai mɨne ləhtəni e nəhue nɨftəni. Iətəni-vivi ik mətəu-inu nəməhluaig e nɨpətɨ natimnati mɨn u e nəhmtɨ nətəmimi nətəm koteinatɨg motəhrun vivi nati. Kəni nəmol əpu kəm nətəmimi nətəm kotəhmen=pən əmə e kəlkələh mɨn məmə okotəhrun vivi. Əuəh, Tatə, inu nati kəti iətəm ik nəkolkeikei.”

22Kəni Iesu təkeikei mətəghati kəm lah məmə, “Rəhak Tatə təmegəhan=pa rəkɨs natimnati rəfin e nəhlmək. Kəni iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun vivi iəu u Nətɨ Uhgɨn, məmə iəu pəh əhruahru. Mətəu Tatə Uhgɨn əmə təhrun. Kəni iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun vivi Uhgɨn, mətəu iəu pɨsɨn əmə u Nətɨ Uhgɨn, iəkəhrun, mɨne nətəmimi nətəm iəu iəmɨtəpɨn məmə iəkol pətɨgəm Tatə Uhgɨn kəm lah.”-

23Kəni Iesu təmeirair məghati əmə kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “!Onəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən mətəu-inu itəmah nauteh e nəhmtɨtəmah natimnati mɨn u! 24Iətəni kəm təmah məmə, iəni mɨn tepət aupən, mɨne kig mɨn tepət, kəmotolkeikei pɨk məmə okoteh natimnati mɨn u itəmah nauteruh, mətəu kəməsoteruhiən. Kəni ilah kəmotolkeikei məmə okotətəu natimnati mɨn u itəmah nautətəu, mətəu kəməsotətəuiən.”-

Iesu təməghati əuhlin e iətəmi təuvɨr kəti rəha Səmeriə

25Kəni e nian əha, ieinatɨg kəti rəha Lou təməhtul meiuə əmə e nətapuəhiən kəti kəm Iesu məmə oteh-to məmə Iesu in teinatɨg pəhriən uə kəpə. In təməni məmə, “?Iəgətun, oiəkəhro lanu mos nəmiəgəhiən itulɨn?”- 26Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “?Lou rəha Mosɨs tətəni məmə nak? ?Nian ik nətafin, nɨpətɨn tətəni nak kəm ik?”

27Kəni suah u təməni=pən məmə, “Onəkəkeikei molkeikei Iərmənɨg rəham Uhgɨn e nɨkim rəfin, mɨne nəmiəgəhiən rəfin rəham, mɨne nəsanəniən rəfin rəham, mɨne nətəlɨgiən rəfin rəham,- kəni molkeikei mɨn ik mɨn nəuvein məmə natolkeikei aru ik mɨne.”-

28Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “In əhruahru ko. Okəmə natol lanəha, kəni ik onəkos nəmiəgəhiən itulɨn.”-

29Mətəu suah kəha, in tolkeikei əmə məmə otəgətun rəhan noliən məmə in iətəmi əhruahru, kəni in təmətapuəh o Iesu məmə, “?Mətəu nɨpəh mɨn ilah iəu mɨn nəuvein?”

30Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Suah kəti təmsɨpən Jerusɨləm kəni maliuək meiuaiu matuvən əpəha Jeriko. Kəni e suaru, nakləh mɨn nəuvein kəmotaskəlɨm motəmki rəkɨs rəhan napən, kəni motoh motələhu tɨmɨseiah mətəməhli e suaru, kəni motagɨm motəpəh.

31“Kəni əmeiko təuvɨr agɨn, pris kəti tatɨtəu mɨn suaru əha mətuva, mətəu nian in təmeruh suah kəha, in təmaliuək mos nɨkalɨ suaru matuvən. 32Kəni Lifait+ kəti tɨtəu mɨn suaru kətiəh muva, mətəu nian in təmeruh suah kəha in tətəməhli, təmol əmə nati kətiəh mɨn maliuək mos nɨkalɨ suaru. 33Mətəu iətəm Səmeriə kəti, iətəm kautol tɨkɨmɨr ilah nətəm Isrel, in mɨn tatɨtəu suaru əha mətuva, kəni meruh suah kəha tətəməhli. Nian təmeruh, nɨkin təmahmə ohni, 34kəni in təmaliuək muvən ohni, mafəl rəhan nɨməgɨm e oiel mɨne wain, kəni məuveg vivi ilah. Kəni mɨləfəri suah u maharu-pəri e rəhan togki, kəni mələs mian əpəha e hotel kəni mateh vivi. 35Kəni kəməni lauɨg lan, in təmos məni+ muvən məfən kəm iətəmi rəha hotel, kəni məni=pən kəm in məmə, ‘Onateh vivi suah u, kəni nəmə nəkəraki e rəham kəti məni lan, kəni nian iəu iəkɨtəlɨg=pa mɨn, kəni nəkəni=pa, kəni iəu iəpanalpɨn.’”

36Kəni nian Iesu təmol naunun e nəghatiən u, kəni mətapuəh o ieinatɨg e Lou məmə, “?E rəham nətəlɨgiən, suah milahal əha, nəkəhrun məmə ilahal pəh təmol təuvɨr kəm suah kəha kəmoh, təhmen məmə in in kəti?” 37Kəni ieinatɨg e Lou təməni=pən məmə, “Iətəmimi iətəmi in təmolkeikei pɨk suah kəha.” Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Intəh. Ik uvən mol mɨn təhmen=pən əmə məmə inu suah kəha təmol.”

Iesu təmuvən e lahuənu rəha Matə mɨne Meri

38Nian Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməutaliuək e suaru, kəni kəmohiet=pən lahuənu kəti. Kəni pətan kəti, nərgɨn u Matə, in təmos Iesu e nɨkin agiən muvən əpəha e rəhan nimə. 39Pətan əha, pian kəti əha ikɨn, nərgɨn u Meri. Kəni Meri təmuva məharəg iuəkɨr e nəhlkɨ Iərmənɨg mətətəlɨg e nəgətuniən mɨn rəhan.- 40Mətəu Matə, rəhan nətəlɨgiən tatuvən pɨk o noliən nauəniən, kəni uək tɨnatoh in. Kəni təmuvən o Iesu məni=pən kəm in məmə, “?Iərmənɨg, təhro? ?Nɨkim təhti məmə təhruahru əmə, uə kəpə, məmə pətan u piak təsasiruiən lak mɨne o noliən uək u, kəni iəu pɨsɨn əmə iatol? Ahli=pa məmə otuva masiru lak.” 41Mətəu Iərmənɨg təməni=pən kəm in məmə, “Ei, Matə. Sətəlɨg pɨkiən e natimnati mɨn tepət lanko. 42Mətəu nati kətiəh əmə in nati agɨn, kəni Meri in tɨnɨtəpɨn rəkɨs nati u iətəm in təuvɨr tapirəkɨs, kəni ko iəu iəsos rəkɨsiən nati əha ohni.”-