Search form

Luk 17:29

29Mətəu e nian iətəm Lot təmiet lan e taun əha Sotəm, kəni nɨgəm mɨne kəpiel mɨn kəmohuəu mautsɨpəri e neai motohamu ilah rəfin əpəha e taun.