Search form

Luk 3:30

30Lifai in nətɨ Sɨmion,

Sɨmion in nətɨ Juta,

Juta in nətɨ Josɨp,

Josɨp in nətɨ Jonam,

Jonam in nətɨ Eliakim,