Search form

Luk 4:16

Nətəm Nasərɨt kəmotəpəh Iesu

(Mat 13:53-58; Mak 6:1-6)

16Kəni Iesu təmuvən Nasərɨt, ikɨn əha in təmepət ikɨn aupən. Kəni e nian rəha Sapət, in təmuvən e nimə rəha nuhapumɨniən təhmen əmə mə in tatol nian mɨn. Kəni in təməhtul məmə otafin Nauəuə Rəha Uhgɨn.