Search form

Luk 6:14

14Nərgɨ aposɨl mɨn u tol lanu: Saimon iətəm Iesu təmauɨn e nərgɨ vi mə Pitə, mɨne pian Antɨru, mɨne Jemɨs mɨne Jon, mɨne Fɨlɨp, mɨne Patolomiu,