Search form

Luk 8:28-29

28-29Aupən ikɨn, nian tepət, narmɨn tərah əha tatol in tətalməli pɨk, kəni nətəmimi kəutəlis nəhlkɨn mɨne nəhlmɨn e sen məmə otaskəlɨm tiəkɨs mauteh məmə otəsərəkɨniən natimnati. Mətəu nian rəfin təteatuv-eatuv sen mɨn əha, kəni narmɨn tərah tətəkeikei kəm in məmə otiet magɨm muvən əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn.

Mətəu nian ialməli u təmeh Iesu, təmearəg əfəməh, muva morin=pən e nəhlkɨ Iesu, kəni mətagət məmə, “!Iesu, Nətɨ Uhgɨn Ilɨs Agɨn! ?Nəmə nəkəhro lak? !Əui, iətətapuəh ohnik məmə onəsoliən nalpɨniən asoli kəti kəm iəu!” Narmɨn tərah u təməni lanu mətəu-inu Iesu təməni rəkɨs məmə in otiet magɨm e suah u.

30Kəni Iesu təmətapuəh ohni məmə, “?Nərgəm pəh?” Kəni in təməni məmə, “Nɨmənin Tepət.” Təməni lanəha mətəu-inu narmɨn tərah mɨn tepət kəməutatɨg lan.