Search form

Mak 11:1

Iesu təmasuə e togki mətuvən Jerusɨləm

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

1Kəməhuvən iuəkɨr o Jerusɨləm, iuəkɨr o lahuənu mil u Petfas mɨne Petəni, mautəhuvən əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif, kəni Iesu təmahli=pən rəhan keiu iətəmimi mil kuaupən.