Search form

Mak 11:10

10!Pəh Uhgɨn otəfən rəhan nəuvɨriən kəm suah u tətuva məmə iərmənɨg təhmen e Tefɨt u tɨpɨtɨmah aupən!

!Hosanə o Uhgɨn əpəha ilɨs e negəu e neai!”