Search form

Mak 8

Iesu təmaugɨn nətəmimi fo-tausɨn

(Mat 15:32-39; Mak 6:35-44)

1E nian kəti mɨn, nətəmimi tepət kəməhuva mɨn ohni, kəni mətəu nɨglah nauəniən tɨnɨkə. Kəni Iesu təmauɨn e rəhan mɨn nətəmimi kəhuva kəni təni=pən kəm lah məmə, 2“Nɨkik tɨnahmə pɨk o nətəmimi mɨn əpəha mətəu-inu, kəməhuərisɨg lak mɨnotos rəkɨs nian kɨsɨl, kəni rəueiu əha, nɨglah nauəniən tɨnɨkə. 3Nəmə iəkahli=pən ilah kautəhuvən əha rəueiu, kəni sueiuei otoh ilah, kəni nəhmtɨlah otapɨn e suaru, mətəu-inu kəməsotauəniən nuvəh, kəni nəuvein kəmotsɨpən əpəha isəu.”

4Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotətapuəh ohni məmə, “?Okos iə pɨret təhmen o naugɨniən ilah? In u ikɨnu nati tɨkə ikɨn, nətəmimi kəsotatɨgiən ikɨn.”

5Kəni Iesu təmətapuəh o lah məmə, “?Nautos pɨret kuvəh?” Mətəu kotəni məmə “Səpɨn.”

6Kəni təməni=pən kəm nətəmimi məmə okotəharəg, kəni tos pɨret u məfaki məni tagkiu kəm Uhgɨn ohni, kəni məhapu məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə okotəuəri e nətəmimi, kəni ilah kəmotol lanəha. 7Kəni kəmotos mɨn nəmu əlkələh nəuvein motəfən kəm Iesu, kəni Iesu təfaki kəm Uhgɨn ohni kəni məfən mɨn kəm lah məmə okotəuəri kəm nətəmimi. 8-9Kəni nətəmimi mɨn u Iesu təmaugɨn ilah kotəhmen e fo-tausɨn, kəmotun nauəniən nərfɨlah tasisi, kəni motəpəh nɨpɨspɨsɨ nauəniən, kəni kaipei=pən e kətɨm asoli səpɨn kotəri. 10Kəni Iesu tahli=pən nətəmimi kautəhuvən imalah mɨn ikɨn. Kəni ilah rəhan mɨn nətəmimi kəməhuvən e bot məhuvən əpəha e nɨtəni Talmanutə.

Farəsi mɨn kəmotəni məmə okoteh nəmtətiən kəti

(Mat 16:1-4)

11Kəni Farəsi mɨn nəuvein kəməhuva o Iesu mautorgəhu kəm in motəni=pən kəm in məmə otol-to nəmtətiən asoli kəti pəh kotəhrun məmə in təmsɨpən pəhriən o Uhgɨn, uə kəpə. 12Kəni Iesu nɨkin təməpəou, kəni təmeəhagəhli o lah kəni məni məmə, “?Kərmə təhro nətəmimi mɨn u rəueiu mɨne kotəni məmə okotafu-to nəmtətiən kəti? Mətəu iətəni pəhriən kəm təmah məmə ko kəsoliən nəmtətiən kəti kəm təmah.”-

13Kəni məpəh ilah məhuvən e bot məhuvən əpəha e nɨkalɨ nəhu nəven=pən.

Is rəha Farəsi mɨn mɨne is rəha Kig Herot Antipas

(Mat 16:5-12)

14Rəhan mɨn nətəmimi kəmotalu e nəmkiən pɨret təhmen mətəu kəmotos əmə kətiəh əmə məhuvən e bot. 15Kəni Iesu təməuvahag kəm lah məmə, “Onauteh vivi itəmah o is rəha Farəsi mɨn mɨne is rəha Herot Antipas.”-

16Kəni kəmotəni=pən kəm lah mɨn məmə, “Tətəni lanəha mətəu-inu kəməsotəmkiən pɨret.”

17Kəni mətəu Iesu tɨnəhrun rəhalah nətəlɨgiən kəni məni məmə, “?Təhro nəutəni nəghatiən əha məmə nəməsotəmkiən pɨret? ?Təhro itəmah nəsoteruh əhanəhiən kəni məsotəhrun əhanəhiən? !Rəhn-kapə təmah tiəkɨs!- 18Nəhmtɨtəmah u ikɨn. ?Təhro nəsotehiən nati? Kəni nɨpəgtəlgɨtəmah u ikɨn. ?Təhro nəsotətəuiən nati? Iəkəhrun məmə nəmə təhro nɨnotalu e natimnati iətəm kɨnəhuva rəkɨs. 19?Nian iəmos pɨret mɨn əha faif məfən kəm nətəmimi əha faif-tausɨn kotun, kəni uərisɨg nəmotaipei nɨpɨspɨsɨn e kətɨm asoli kuvəh?” Mətəu kotəni məmə, “Tueləf.”-

20Kəni təmətapuəh mɨn o lah məmə, “?Kəni nian iəmos pɨret əha səpɨn məmə iəkəfən kəm nətəmimi mɨn əpəha fo-tausɨn kotun, kəni uərisɨg nəməhuveipei=pən nɨpɨspɨsɨn e kətɨm asoli kuvəh?” Mətəu kotəni məmə, “səpɨn.”

21Kəni təmətapuəh o lah məmə, “?Mətəu itəmah nəkotəruru əhanəh iəu?”

Iesu təmol vivi iətəmi kəti nəhmtɨn tərah

22Kəni kəməhuvari əpəha ikɨn kəti kətəni məmə Petsaitə, kəni nətəmimi ikɨn kəmotit suah kəti nəhmtɨn tərah məhuva kəni məutəkeikei o Iesu məmə otələhu=pən nəhlmɨn lan. 23Kəni Iesu təmos nəhlmɨ suah u mian isəu nəuvetɨn o lahuənu kəni magəh nəhmtɨ suah u+ kəni mələhu=pən nəhlmɨ mil lan, kəni mətapuəh ohni məmə, “?Nɨnəhrun neruhiən nati uə kəpə?”

24Mətəu suah u təməsal pəri kəni məni məmə, “Iətafu nətəmimi mətəu kotəhmen əmə e nɨgi mɨn mətəu in əmə u kəutaliuək.”

25Kəni Iesu təmatɨg mələhu=pən mɨn nəhlmɨn mil e nəhmtɨ suah u, kəni nəhmtɨn tɨnəhrun neruh viviən natimnati mɨnəpəh nəuau-əuauiən. 26Kəni Iesu təmahli=pən məmə otatuvən iman ikɨn mətəu təməniəhu məmə otəsuvən-pəniən əha lahuənu əha ikɨn.

Pitə təməni pətɨgəm məmə Iesu in Məsaiə əpələ

(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet motəsəu pahav məhuvən e lahuənu mɨn u iuəkɨr o nati əpəha Sisəriə Fɨlɨpai. Nian kəmautəhuvən e suaru kəni tətapuəh o lah məmə, “?Otəni-to məmə nətəmimi kotəni iəu məmə iəu pəh?”

28Mətəu rəhan mɨn nətəmimi kotəni məmə, “Nətəmimi nəuvein kotəni məmə ik Jon Bəptais. Nəuvein kotəni məmə ik Elaijə. Nəuvein mɨn kotəni məmə ik iəni kəti rəha Uhgɨn aupən.”-

29Kəni təmətapuəh o lah məmə, “?Mətəu itəmah nəkotəni məmə iəu pəh?” Kəni Pitə təni məmə, “!IK u Məsaiə+ əpələ!”-

30Kəni Iesu təməniəhu əskasɨk ilah məmə, okəsotəni pətɨgəmiən in kəm iətəmi kəti.-

Iesu təməghati e rəhan nɨmɨsiən

(Mat 16:21-23; Luk 9:22)

31Kəni təmatəgətun ilah kəni mətəni məmə, “Iəu Nətɨ Iətəmimi oiəpanətəu nahməiən o natimnati tepət. Nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, mɨne pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou okotəməki lak, kəni motohamu iəu, mətəu oiəkos nian kɨsɨl ko, kəni məpanəmiəgəh mɨn.” 32Təməni-vivi pau kəm lah, mətəu Pitə təmit Iesu mian əpəha e nɨkalɨ suaru kəni mətəniəhu əskasɨk məmə otəsəghatiən lanəha. 33Kəni mətəu Iesu təməsal=pən meruh rəhan mɨn nətəmimi, kəni məni=pən kəm Pitə məmə, “!Ik iərmɨs Setən asoli, agɨm muvən isəu ohniəu! Rəham nətəlɨgiən səniəmə rəha Uhgɨn, mətəu rəha iətəmimi əmə.”

Naulɨsiən e nəni pətɨgəmiən Iesu kəm nətəmimi

(Mat 16:24-28; Luk 9:22-27)

34Kəni Iesu təmauɨn rəfin e nətəmimi, mɨne rəhan mɨn nətəmimi, məmə okəhuva ohni, kəni məni məmə, “Nəmə iətəmi kəti təni məmə otuərisɨg lak, otəkeikei malu aru lan, kəni mələs rəhan nɨgi kəməluau muərisɨg lak.+ - 35Iətəmimi iətəm tolkeikei məmə otosmiəgəh rəhan nəmiəgəhiən e nəhue nɨftəni u, kəni otəmkarəpən e rəhan nəmiəgəhiən itulɨn. Mətəu iətəmi otɨmɨs ohniəu mɨne Nanusiən Təuvɨr rəhak, in otos nəmiəgəhiən itulɨn. 36?Nəmə iətəmimi kəti tatos rəfin natimnati e nəhue nɨftəni, mətəu uərisɨg lan otɨmɨs kəni təsosiən nəmiəgəhiən itulɨn, in təmol win e nati təuvɨr kəti, uə kəpə? Kəpə. 37Ko iətəmi təsəfəniən nati kəti kəm Uhgɨn məmə Uhgɨn otəfən nəmiəgəhiən itulɨn kəm in.

38“Nəmə nətəmimi kəutaulɨs e nəni pətɨgəmiən iəu mɨne rəhak nəghatiən kəm nətəmi kəsotəfakiən mautol təfagə tərah, kəni o nian iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkuva lan, iəu mɨn oiəkaulɨs e nəni pətɨgəmiən məmə ilah u rəhak mɨn nətəmimi. O nian əha iəkuva itɨmah nagelo asim mɨn e noraipiən əhagəhag asoli rəha rəhak tatə.”-