Search form

Matiu 10:21

21“Nətəmimi okotegəhan=pən e pialah əhruahru mɨn kəm rəhalah tɨkɨmɨr mɨn məmə okotohamu ilah, kəni tatə mɨn okotol mɨn lanəha kəm nenətɨlah əhruahru mɨn, kəni kəlkələh mɨn okotəhtul motol noliən əhmen mɨn əmə kəm rəhalah tatə mɨn mɨne mamə mɨn məmə okotohamu ilah.