Search form

Matiu 13:57

57Kəni nɨkilah təsagiəniən ohni kəni motəuhlin nəmtahlah ohni.

Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə iətəmi kəti in iəni, nətəmimi rəfin kautɨsiai. Mətəu rəhan mɨn nətəmimi əpəha lahuənu mɨne rəhan mɨn nətəmimi e nɨpəgnəua nimə rəhan, ilah əmə kəsotɨsiaiən.”