Search form

Matiu 14

Kig Herot Antipas təməghati o Iesu

(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)

1E nian əha, Kig Herot Antipas+ u tətarmənɨg e nɨtəni Kaləli, təmətəu nanusiən rəha Iesu. 2Kəni təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi asoli məmə, “Suah u in Jon Bəptais iətəm təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Tol lanəha tatos nəsanəniən əha o noliən nati apɨspɨs mɨn.”

Nɨmɨsiən rəha Jon Bəptais

3-4Herot Antipas təməghati lanəha mətəu-inu in təmohamu rəkɨs Jon Bəptais. Inu nanusiən e nɨmɨsiən rəha Jon Bəptais, tol lanu lan.

Aupən ikɨn, Kig Herot Antipas təmakləh e Herotiəs u pətauəhli rəha pia Herot u, Fɨlɨp Kətiəh. Kəni Jon təməni=pən kəm in məmə, “Təsəhruahruiən məmə nəkos pətan u, mətəu-inu nətatgəhli Lou.” Kəni Herot Antipas təmaskəlɨm Jon o Herotiəs, məlis-ərain, mɨləfən e kaləpus.- 5Herot Antipas tolkeikei məmə in otohamu Jon, mətəu təməsoliən mətəu-inu tətəgɨn e nətəmimi. Ilah kautɨsiai Jon məutəni məmə in iəni kəti.-

6Mətəu nian kəti, Herot Antipas təmol lafet kəti rəha nian təmair lan, kəni pətan mɨtə, nətɨ Herotiəs, təmol danɨs aupən e nəhmtɨ nətəmimi rəfin. Kəni rəhan noliən danɨs təmol Herot Antipas nɨkin təmuvən pɨk lan, 7kəni tol lanəha, in təməni əskasɨk mos nonauvɨl məmə in otəfən nati nak iətəm pətan mɨtə əha tolkeikei. 8Kəni Herotiəs təməghati kəm nətɨn, kəni nətɨn təməni=pən nəghatiən rəha Herotiəs kəm Herot Antipas məmə, “Os rəhn-kapə Jon Bəptais e pɨlet kəti muva u ikɨnu məfa kəm iəu rəueiu.” 9Kəni kig, nɨkin təpəou. Mətəu təməni=pən kəm rəhan nətəmimi məmə ilah okotol nəuia nətɨ Herotiəs, mətəu-inu o rəhan nonauvɨl mɨne nəniəskasɨkiən iətəm təmol e nəhmtɨ nətəmimi. 10Kəni təmahli=pən nətəmimi nəuvein kəhuvən e kaləpus, kəni ilah kəmotəuahtuv rəkɨs rəhn-kapə Jon ikɨn əha, 11motələhu=pən e pɨlet kəti, motos məhuva, motəfən kəm nətɨ Herotiəs, kəni in təməfən kəm rəhan mamə.+ 12Kəni nətəmimi rəha Jon kəməhuvən motos nɨpətɨn məhuvən mohtənɨm, kəni məhuvən motəni=pən kəm Iesu.

Iesu təmaugɨn nətəmimi faif-tausɨn

(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)

13Nian Iesu təmətəu nanusiən əha, kəni təmuvən e bot kəti muvən əpəha ikɨn nətəmimi kohkə ikɨn. Mətəu nian nɨmənin nətəmimi kəmotəhrun ikɨn təmuvən ikɨn, kəni ilah kəmohiet e rəhalah lahuənu mɨn motaliuək ipari məhuərisɨg e Iesu. 14Nian Iesu təmuvari, mafu məmə nɨmənin nətəmimi tepət, kəni nɨkin təmepət o lah, molkeikei ilah, kəni mol vivi nɨmɨsiən mɨn rəhalah.

15Kəni ləhnaiuv iuəkɨr o napinəpuiən, rəhan mɨn nətəmimi kəməhuva ohni mautəni məmə, “Ikɨnu, ikɨn nətəmimi kohkə ikɨn, kəni otəsuvəhiən tapinəpu. Ahli=pən nɨmənin nətəmimi məmə okəhuvən lahuənu mɨn motos nəhmtɨ nɨglah nəuvein nauəniən.”

16Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Kəpə. Otəpəh əmə ilah kautol u ikɨnu, kəni itəmah əmə otaugɨn ilah.”

17Mətəu kotəni=pən kəm in məmə, “Itɨmah iautos əmə pɨret faif mɨne nəmu keiu.”

18Kəni təni məmə, “Otos məhuva kəm iəu.” 19Kəni məni=pən kəm nətəmimi məmə okotəharəg ləhtəni e nɨmanuvehli. Kəni təmos pɨret faif mɨne nəmu keiu əha, məsal-pəri əpəha e neai, məfaki=pən lan, kəni məhapu pɨret. Kəni məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi, kəni kotəfən kəm nɨmənin nətəmimi.- 20Kəni ilah rəfin kəmotauən, nərfɨlah tasisi. Kəni nɨpɨspɨsɨ nauəniən iətəm kəmotəpəh, nətəmimi rəha Iesu kəmotaipei=pən e kətɨm asoli ilah tueləf kotəri vivi. 21Kəni nətəmimi nətəm kəmotauən, nəman əmə təhmen e faif-tausɨn, mətəu kəsafiniən nɨpətan mɨne kəlkələh mɨn.

Iesu təmaliuək e nəhue nəhu

(Mak 6:45-52; Jon 6:16-21)

22Kəni Iesu təməni kəm rəhan nətəmimi məmə ilah okəhuvən e bot məhuvən e nəven=pən əpəha e lek, mətəu in otahli=pən nətəmimi kohtəlɨg=pən imalah mɨn ikɨn. 23Nian tɨnahli=pən rəkɨs nətəmimi, kəni muvən əpəha ilɨs e nɨtəuət kəti in pɨsɨn əmə, məmə otəfaki. Nian tɨnapinəpu, Iesu pɨsɨn əmə əha ikɨn,- 24mətəu bot tɨnuvən rəkɨs e nəlugɨ lek, kəni mɨnətələs pɨkɨn nɨmətagi, kəni peau-peau mɨn kɨnəutoh bot.

25Kəni lapɨn iuəkɨr o nianiən, Iesu təmaliuək e nəhue nəhu mətuva o lah. 26Mətəu nian nətəmimi rəha Iesu kəmotafu in tətaliuək e nəhue nəhu, kəni kəmotəgɨn pɨk mautəni məmə, “!Ei, narmɨ iətəmimi kəti!” Kəni kəmotasək əfəməh mətəu-inu kəutəgɨn.-

27Mətəu uəhai əmə, Iesu təməghati kəm lah məmə, “!Ei, nɨkitəmah təhtul məha-məha. Mə iəu əpə. Sotəgɨniən!”

28Kəni Pitə təni məmə, “Iərmənɨg, nəmə ik pəhriən, kəni auɨn lak iəkaliuək e nəhue nəhu muvnə.”

29Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Va.”

Kəni Pitə təmeiuaiu e nəhue bot, kəni maliuək e nəhue nəhu matuvən o Iesu. 30Mətəu nian nɨkin təməhti nɨmətagi asoli, kəni nɨkin təməgɨn pɨk, kəni mɨnətamnɨm mətasək=pən o Iesu mətəni məmə, “!Iərmənɨg, asiru lak!”

31Kəni rəueiu agɨn Iesu təmeapən maskəlɨm Pitə, kəni məni=pən kəm in məmə, “Ik rəham nəhatətəiən təkəku agɨn. ?Təhro rəham nəhatətəiən təkəku ohniəu?”-

32Kəni nian kəmuəri=pən e bot, kəni nɨmətagi təmeiuaiu. 33Kəni ilah əha e nəhue bot kəmotəfən nɨsiaiən asoli kəm in mautəni məmə, “Pəhriən, ik Nətɨ Uhgɨn.”

34Nian kɨnəhuvən e nəve nɨtəni=pən, kəməhuvari=pən e nɨtəni Kenesəret. 35Kəni nian nətəmimi əha ikɨn əha kinotəhrun Iesu, motahli=pən nəghatiən tuvən mɨtəlau o nətəmimi e lahuənu mɨn rəfin əha ikɨn. Kəni kəmotos rəhalah mɨn nətəmimi nətəm kautohmɨs məhuva o Iesu, 36kəni kəmotəkeikei o Iesu məmə ilah nətəm kautohmɨs okotek əmə nɨfɨfɨ napən rəhan. Kəni ilah rəfin nətəm kəmotek nɨfɨfɨ napən rəhan, rəhalah nɨmɨsiən təmɨkə, kəni kəmotəuvɨr.-