Search form

Matiu 14:3-4

Nɨmɨsiən rəha Jon Bəptais

3-4Herot Antipas təməghati lanəha mətəu-inu in təmohamu rəkɨs Jon Bəptais. Inu nanusiən e nɨmɨsiən rəha Jon Bəptais, tol lanu lan.

Aupən ikɨn, Kig Herot Antipas təmakləh e Herotiəs u pətauəhli rəha pia Herot u, Fɨlɨp Kətiəh. Kəni Jon təməni=pən kəm in məmə, “Təsəhruahruiən məmə nəkos pətan u, mətəu-inu nətatgəhli Lou.” Kəni Herot Antipas təmaskəlɨm Jon o Herotiəs, məlis-ərain, mɨləfən e kaləpus. 5Herot Antipas tolkeikei məmə in otohamu Jon, mətəu təməsoliən mətəu-inu tətəgɨn e nətəmimi. Ilah kautɨsiai Jon məutəni məmə in iəni kəti.