Search form

Matiu 16:19

19Iəkəfɨnə kəm ik nepətiən iətəm tatsɨpən o Uhgɨn əpəha e negəu e neai. Kəni əpəha e negəu e neai, Uhgɨn tɨnegəhan rəkɨs e nəuiam iətəm onəkəni e nəhue nɨftəni. Nian onəkahtɨpəsɨg e nati kəti, uə nəkegəhan e nati kəti, kəni otol.”