Search form

Matiu 19

Iərman mɨne pətan kətuəpəh ilau mɨn

(Mak 10:1-12; Luk 16:18)

1Nian Iesu təmol naunun e nəniən natimnati mɨn u, kəni miet Kaləli muvən e nɨtəni Jutiə e nɨtəni=pən e nɨkalɨ nəhu Jotən. 2Kəni nɨmənin nətəmimi kəmautəhuərisɨg lan məhuvən əha ikɨn əha, kəni təmol vivi ilah e nɨmɨsiən mɨn.

3Kəni Farəsi mɨn nəuvein kəmotol nəniən ekəu-ekəu məmə otiuvi=pən Iesu e nəghatiən kəti iətəm təsəhruahruiən. Kəməhuva o Iesu motəni məmə, “?Lou tətəni məmə iərman təhrun nəpəhiən rəhan pətan mol difos lan o nati əpnapɨn əmə kəti uə kəpə?”

4Kəni təmol aulɨs ilah məni=pən məmə, “?Nəmotafin uə kəpə məmə, e nətuəuiniən nian muva mətəuarus=pa u rəueiu, Uhgɨn u iətəm təmol nətəmimi rəfin, təmol iərman mɨne pətan?- 5Kəni Uhgɨn u inu, u təməni məmə, ‘O nati əha in əha, iərman otəpəh rəhan tatə mɨne mamə, kəni mətuatɨg ilau rəhan pətan. Kəni ilau okiəuva nɨpətɨlau kətiəh.’- 6Kəni rəueiu, ilau səniəmə keiu, mətəu kətiəh əmə. Uhgɨn tɨnɨlpɨn ilau kɨniəuva mɨnuol kətiəh, kəni o nati əha, pəh iətəmimi əpnapɨn əmə kəti ko təsətahtuviən rəhalau natɨgiən.”

7Kəni Farəsi mɨn kotəni=pən məmə, “?Mətəu təhro Mosɨs təməni məmə iətəmimi təhrun nəfəniən nauəuə kəti kəm rəhan pətan o nəpəhiən mol difos lan, kəni mahli=pən tatuvən?”-

8Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Mosɨs təmegəhan e təmah nətəm Isrel məmə onəkotəpəh rəhatəmah nɨpətan mɨn motol difos e lah mətəu-inu rəhn-kapə təmah təskasɨk pɨk. Mətəu aupən, e nətuəuiniən nian muva mətəuarus=pa u rəueiu təməsoliən lanu. 9Mətəu iətəni kəm təmah məmə, nəmə suah kəti tatol tifos mətəpəh rəhan pətan mətəu pətan u təsapɨliən ilau suah pɨsɨn kəti, kəni suah u in mit pətan pɨsɨn, təhmen əmə məmə in tatol təfagə mətakləh e pətan əha.”-

10Kəni nətəmimi rəha Iesu kotəni məmə, “Nəmə natɨgiən rəha iərman mɨne pətan təskasɨk pɨk lanu, təuvɨr məmə iərman mɨne pətan okəsuoliən marɨt.”

11Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Səniəmə nətəmimi rəfin okotəhrun nosiən nəghatiən u, mətəu nətəmimi əmə mɨn konu nətəm kəməfən nəghatiən u kəm lah, məmə rəhalah əmə. 12Tol lanəha mətəu-inu, nətəmimi nəuvein okəsotoliən marɨt o nati pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kəti ko təsoliən marɨt mətəu-inu nɨpətɨn nəuvetɨn tərah nian təmair. Kəti ko təsoliən marɨt mətəu-inu nətəmimi kəmotərəkɨn nɨpətɨn nəuvetɨn. Kəni kəti tətəni aru məmə in otəsoliən marɨt məmə otol uək rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Iətəmimi iətəm təhrun nosiən nəghatiən u, in təkeikei mos.”

Iesu təməfaki o kəlkələh mɨn

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Kəni nətəmimi kəmotos kəlkələh mɨn məhuva o Iesu məmə otələhu=pən nəhlmɨn e lah, kəni məfaki o lah. Mətəu nətəmimi rəha Iesu kəmotəniəhu ilah. 14Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Pəh kəlkələh mɨn kəhuva ohniəu, sotəniəhuiən ilah, mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn in rəha nətəmimi mɨn u kotol lanu.”- 15Kəni təmələhu=pən nəhlmɨn e lah məfaki o lah, kəni miet ikɨn əha.

Iətəm aluə iətəm rəhan nautə tepət

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16Kəni suah kəti təmuva o Iesu məni=pən məmə, “Iəgətun. ?Iəu oiəkəkeikei mol uək nak iətəm in təuvɨr məmə iəkos nəmiəgəhiən itulɨn?”

17Kəni Iesu təməni=pən məmə, “?Təhro nətətapuəh ohniəu o nati nak iətəm təuvɨr? Iətəmi kətiəh əmə iətəm in təuvɨr. Nəmə nəkolkeikei məmə nəkos nəmiəgəhiən itulɨn, ɨtəu=pən nəghatiən mɨn rəha Lou.”-

18Kəni suah u təməni=pən məmə, “?Lou mɨn pəhruvən?”

Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Sohamuiən iətəmimi, kəni məsakləhiən e pətan, kəni məsakləhiən, kəni məseiuəiən e kot,- 19kəni mɨsiai rəham tatə mɨne mamə, kəni molkeikei ik kəti təhmen əmə məmə nəkolkeikei aru ik.”-

20Kəni iətəm aluə u təməni=pən məmə, “Natimnati rəfin ko iatol. ?Nati nak mɨn əha ikɨn iətəm iəsoliən?”

21Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Nəmə nəkolkeikei məmə rəham noliən otəhruahru agɨn, uvən mol nətəmimi kotos nəhmtɨ rəham nautə, kəni məfən məni lan kəm nanrah mɨn. Kəni ik onəkos nəuvɨriən tepət əpəha e negəu e neai. Kəni muva, muərisɨg lak, mol məmə rəhak iətəmimi.”

22Nian iətəm aluə təmətəu nəghatiən əha, kəni təmagɨm matuvən. Nɨkin təpəou mətəu-inu rəhan nautə tepət.

23Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Iətəni pəhriən məmə, tiəkɨs o iətəmimi iətəm rəhan nautə tepət məmə otuvən matɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. 24Kəni iətəni mɨn kəm təmah məmə, tiəkɨs məmə kaməl+ otuvən=pən e nɨpəg nitɨl, mətəu tiəkɨs pɨk məmə iətəmimi rəhan nautə tepət otuvən matɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”

25Nian nətəmimi rəha Iesu kəmotətəu nəghatiən əha, narmɨlah təmiuvɨg pɨk, mətəu nɨkilah təhti məmə ilah u nətəm rəhalah nautə tepət, konu Uhgɨn tolkeikei pɨk agɨn ilah, mətəu in tətasiru e lah. Kəni motəni=pən məmə, “?Kəni pəh təhrun nosiən nəmiəgəhiən itulɨn?”

26Kəni Iesu təməsal=pən əhruahru meruh ilah kəni məni məmə, “Nati u, ko iətəmimi təsoliən. Mətəu Uhgɨn, in təhrun noliən natimnati rəfin.”-

27Kəni Pitə təməni=pən məmə, “Iəmotəpəh natimnati rəfin məmə iəkotohtəu=pɨnə ik. ?Nati nak u, o nian kəti in rəhatəmah?”

28Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəni pəhriən kəm təmah məmə, e nian iətəm natimnati rəfin okotəuhlin məhuva motiuvi, kəni Nətɨ Iətəmimi otəharəg e rəhan jeə rəha kig iətəm in təhagəhag məuvɨr agɨn, kəni itəmah ko nətəm nəmotohtəu=pa iəu, onəkotəharəg mɨn e jeə rəha kig ilah tueləf, kəni məutakil məutarmənɨg e nəuanɨləuɨs mɨn ilah tueləf rəha Isrel.- 29Kəni nətəmimi rəfin u nətəm kəmotəpəh rəhalah nimə mɨn, uə pialah mɨn, uə nəuvɨnɨlah mɨn, uə rəhalah tatə uə məmə, uə nenətɨlah mɨn, uə rəhalah nɨpətan mɨn o nərgək, Uhgɨn otəfən natimnati mɨn əha tepət pɨk agɨn kəm lah, kəni məfən nəmiəgəhiən itulɨn kəm lah. 30Mətəu nətəmimi tepət nətəm kautəhtul aupən e nəhue nɨftəni rəueiu, okəhuva motəhtul uərisɨg e nəmiəgəhiən iətəm otuva. Kəni nətəmimi tepət kautəhtul uərisɨg e nəhue nɨftəni rəueiu, okəhuva motəhtul aupən e nəmiəgəhiən iətəm otuva.”-