Search form

Matiu 21:1

Iesu təmuvən əpəha Jerusɨləm mol əpu məmə in Kig

(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

1Nian kɨnəhuva iuəkɨr o Jerusɨləm, mɨnəhuva Petfas e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif, kəni Iesu təmahlirəkɨs rəhan mil iətəmimi keiu,