Search form

Matiu 21:12

Iesu əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)

12Kəni Iesu təmuvən əpəha imə e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni məhgi pətɨgəm nətəmimi nətəm kautol səlɨm mɨne mautos nəhmtɨn natimnati əha ikɨn məmə okotol sakrifais lan. Kəni mahuvihin tepɨl mɨn iətəm kətəuhlin məni ikɨn, kəni mahuvihin jeə mɨn rəha nətəmimi mɨn u kautol səlɨm e iəuein mɨn.