Search form

Matiu 23

Iesu təmagət əskasɨk e nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn

(Mak 12:38-40; Luk 11:37-54; 20:45-47)

1Kəni Iesu təməni=pən kəm nɨmənin nətəmimi, mɨne rəhan mɨn nətəmimi məmə, 2“Nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn kautos nepətiən məmə okotəni pətɨgəm Lou rəha Mosɨs kəm təmah. 3Tol lanəha, nəkotəkeikei motohtəu=pən kəni motol natimnati mɨn rəfin iətəm kəutəni kəm təmah. Mətəu nəsotoliən kəmə ilah u kəutəni əmə nati, mətəu ilah kəsotoliən nati iətəm kəutəni pətɨgəm. 4Kautəkeikei o nətəmimi məmə okotohtəu=pən lou əskasɨk mɨn iətəm kotəhmen e katipə fɨgəm, mətəu ko ilah kəsotəfəniən nəuanəhlmɨlah məmə okotasiru e lah.

5“Natimnati rəfin iətəm ilah kautol, kautol əmə məmə nətəmimi okoteruh. Nəkotəhrun pauɨs kəti kətəni məmə failaktri iətəm nətəmimi kəmotaipei=pən nəghatiən rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn ikɨn, konu motəlis rəhn-kapə lah mɨne nəhlmɨlah lan.+ Mətəu rəha nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, rəhalah pauɨs in iahgin tapirəkɨs. Kəni nəkotəhrun nɨləuɨs əlkələh mɨn iətəm kəutəhkul=pən e nɨpəgnəmtɨ kot mɨn, iətəm tətəgətun məmə iətəmimi in tətəhtul əskasɨk o nɨtəu-pəniən Lou. Mətəu rəha nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, rəhalah nɨləuɨs təfəməh pɨk.- 6Kəni e lafet mɨn, ilah kotolkeikei ima nɨsiaiən, kəni e nimə rəha nuhapumɨniən, ilah kotolkeikei məmə okotəharəg e jeə aupən. 7Kəni e ikɨn katol makɨt ikɨn, ilah kotolkeikei məmə nətəmimi kotəni təuvɨr kəm lah, kəni məutauɨn e lah məmə ‘Rapai’ u nɨpətɨn təni məmə ‘iəgətun katɨsiai.’+

8“Mətəu sotoliən məmə nətəmimi okotauɨn e təmah məmə ‘Rapai,’ mətəu-inu rəhatəmah Iəgətun katɨsiai kətiəh əmə, kəni itəmah piatəmah mɨn. 9Kəni sotauɨniən e iətəmi kəti u e nəhue nɨftəni məmə, ‘Tatə, iətəm katɨsiai,’ mətəu-inu Tatə rəhatəmah kətiəh əmə əpəha ilɨs e negəu e neai. 10Kəni sotoliən məmə nətəmimi okotauɨn e təmah məmə, ‘Iəgətun,’ mətəu-inu rəhatəmah Iəgətun kətiəh əmə, Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa. 11Iətəmimi u in tepət e təmah, in təkeikei muva ioluək rəhatəmah.- 12Tol lanəha mətəu-inu, iətəmimi iətəm otəfəri aru in, Uhgɨn otosiahu, kəni iətəmimi iətəm otosiahu aru in, Uhgɨn otəfəri.-

13“!Kəsi, itəmah mɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva o təmah! !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Nəutasisɨg e suaru o nətəmimi o nuvəniən matɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Mətəu itəmah nəsəhuvəniən, kəni nəsotegəhaniən məmə nətəmimi kəhuvən ikɨn, nati əpnapɨn ilah kotolkeikei məmə okəhuvən.+

15“!Kəsi, itəmah mɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva o təmah! !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Nɨkitəmah tagiən əmə məmə nəkəhuvən isəu e negəu, uə e naliuəkiən əmə o nuvəniən e nɨftəni pɨsɨn pɨsɨn mɨn məmə nəkotiuvi=pa iətəmimi kətiəh əmə e nəfakiən rəhatəmah. Mətəu nian iətəmimi kəti tatos noliən mɨn əha rəhatəmah, kəni tətuva iətəmi tərah tapirəkɨs itəmah, kəni nəmotol məmə in otəkeikei mos nalpɨniən e nɨgəm asoli tapirəkɨs itəmah.

16“!Kəsi, nərahiən asoli otuva o təmah nətəm nautit nətəmimi mətəu nəhmtɨtəmah təpɨs! Itəmah nəutəni məmə, ‘Nəmə iətəmi kəti tatos nonauvɨl e Nimə Rəha Uhgɨn məmə otol rəhan nəghatiən tətəhtul əskasɨk, nəmə təsoliən, mətəu in nati əpnapɨn əmə. Mətəu nəmə iətəmi kəti tatos nonauvɨl e aiən u kol tətoraip-oraip rəha Nimə Rəha Uhgɨn, kəni in otəkeikei mol nəuian iətəm təmos nonauvɨl ohni.’- 17!Itəmah nətəm nəkotalməli, nəhmtɨtəmah təpɨs! ?Naku u in ilɨs, aiən u kol tətoraip-oraip, uə Nimə Rəha Uhgɨn iətəm tatol aiən u tətasim? 18Kəni nəkotəni mɨn məmə, ‘Nəmə iətəmi kəti tatos nonauvɨl e oltə, in nati əpnapɨn əmə. Mətəu nəmə iətəmi kəti tatos nonauvɨl e sakrifais iətəm tətəharəg lan, kəni in otəkeikei mol nəuian iətəm təmos nonauvɨl ohni.’ 19!Itəmah nətəm nəkotalməli, nəhmtɨtəmah təpɨs! ?Nak u in ilɨs, sakrifais uə oltə iətəm tatol sakrifais tətasim? 20Tol lanəha, iətəm tatos nonauvɨl e oltə, pəhriən, tatos nonauvɨl e oltə mɨne natimnati rəfin iətəm tətəharəg lan. 21Kəni iətəm tatos nonauvɨl e Nimə Rəha Uhgɨn, pəhriən tatos nonauvɨl e Nimə Rəha Uhgɨn mɨne Suah u tətatɨg ikɨn. 22Kəni iətəmi tatos nonauvɨl e negəu e neai, pəhriən tatos nonauvɨl e jeə rəha kig u in rəha Uhgɨn, kəni tatos nonauvɨl e Suah u tətəharəg-pəri lan.-

23“!Kəsi, itəmah mɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva o təmah! !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Nautəfən tait rəhatəmah e natimnati rəfin muvən mətəuarus=pən e nɨmalɨ nɨgi əlkələh mɨn agɨn nəmiəvɨlah tətəpien u kətəfən e nauəniən, kətəni məmə mɨnɨt, mɨne til, mɨne kumɨn. Mətəu nəutəpəh nati asoli e Lou, inu iətəmimi tatol təhruahru kəni məhmen-əhmen əmə kəm nətəmimi, kəni mətasəkəhruin nətəmimi, kəni tatol nian rəfin nati iətəm təkeikei matol. Təuvɨr nautol lou əlkələh mɨn, mətəu nəkotəkeikei mautol lou asoli mɨn, mətəu kəpə, nəsotoliən.- 24!Itəmah nautit nətəmimi mətəu nəhmtɨtəmah təpɨs! !Itəmah nətəmimi nəutəsal e mənman e rəhatəmah kap məmə o nəsotərgeiən, mətəu nautərgei nati miəgəh asoli u kau!

25“!Kəsi, itəmah mɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva o təmah! !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Nautol noliən mɨn nəuvein məmə nətəmimi nɨkilah otəhti məmə itəmah nəkotəhruahru kəni rəhatəmah noliən mɨn kotəuvɨr. Mətəu əpəha imə e nɨkitəmah, itəmah nəumɨs mɨn, kəni nian rəfin nautol əmə natimnati tərah mɨn iətəm tətatɨg e rəhatəmah nətəlɨgiən. Itəmah nəkotəhmen e kap mɨne pɨlet mɨn. Nəutafəl vivi ihluə e kap mɨne pɨlet, mətəu əpəha imə tamɨkmɨk məriauəh e nəpieniən rəha nəmnəmɨtiən.- 26!Itəmah Farəsi mɨn, nəhmtɨtəmah təpɨs! Otaupən motafəl əpəha imə e kap mɨne pɨlet, kəni ihluə mɨn e kap mɨne pɨlet, in təuvɨr təsamɨkmɨkiən, u nɨpətɨn tol lanu lan. Otaupən motol nɨkitəmah təhruahru, kəni uərisɨg, rəhatəmah noliən mɨn otəhruahru mɨn.

27“!Kəsi, itəmah mɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva o təmah! !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Nəkotəhmen e suvət rəha nətəm kəmohmɨs iətəm kəmuh e pen ruən. Ihluə nətəmimi koteruh məmə təuvɨr, mətəu əpəha imə təriauəh e nɨkɨlkɨli nətəm kəmohmɨs, mɨne natimnati rəfin iətəm tamɨkmɨk.+ - 28E noliən əhmen mɨn əmə, ihluə, e noliən rəhatəmah, nətəmimi, nɨkilah tətəhti məmə itəmah nəkotəhruahru. Mətəu imə, e nɨkitəmah, nəkotəriauəh e nəghatiən nəkotəni məsotoliən, mɨne noliən tərah agɨn mɨn.-

29“!Kəsi, itəmah mɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva o təmah! !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Nəutuvləkɨn nimə e kəpiel rəha suvət rəha iəni aupən mɨne nətəm kotəhruahru, kəni mautol nahlu e kəpiel, kəni mautol malə-malə lan. 30Kəni nəkotəni=pən məmə, ‘Nəmə itɨmah iəmotatɨg e nian mɨn rəha tɨpɨtah mɨn, ko itɨmah iəməsotasiruiən e lah motohamu iəni mɨn.’ 31E nəghatiən əha, nautəni pətɨgəm məmə itəmah nəuanɨləuɨs əhruahru rəha tɨpɨtəmah mɨn aupən nətəm kəmotohamu iəni mɨn əha, kəni nəkotəhmen əhmen əmə e lah.- 32Kəni təuvɨr əmə, itəmah nəkotəkeikei motol naunun e uək iətəm tɨpɨtəmah mɨn kəmotətuəuin.

33“!Itəmah sɨneik mɨn, mɨne nətɨ sɨneik mɨn! ?Nɨkitəmah təhti məmə ko nəkotagɨm e nalpɨniən e nɨgəm asoli? !Kəpə!- 34Tol lanəha, iəkahli=pɨnə iəni mɨn, mɨne nətəm koteinatɨg, mɨne nəgətun mɨn. Nəuvein, itəmah onəkotohamu ilah motətu-pəri ilah e nɨgi kəməluau, nəuvein onəkotalis motoh ilah əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən rəhatəmah, kəni nəuvein nəkotəgəu rəkɨs ilah kohiet e taun kəti mohiet məhuvən e kəti. 35Kəni tol lanəha, itəmah onəkotos nalpɨniən rəha nətəmimi nətəm kəmotohamu nətəmimi rəfin nətəm kotəhruahru, iətəm tətuəuin e Epɨl- iətəm təhruahru, muvən mətəuarus=pən Səkaraea, nətɨ Perekaea,- iətəm tɨpɨtəmah mɨn kəmotohamu e Nimə Rəha Uhgɨn nəlugɨn e oltə mɨne nimə.+ - 36Iətəni pəhriən kəm təmah məmə, nalpɨniən rəfin u otuva o nətəm Isrel nətəm kəutatɨg u rəueiu.

37“!Əui, kəsi, nətəm Jerusɨləm! Itəmah nəutohamu iəni mɨn rəha Uhgɨn, kəni nətəmimi nətəm Uhgɨn təmahli=pa kəm təmah, nəutahtɨmu ilah e kəpiel apɨn, inəha nətəmimi u rəha Uhgɨn nətəm kautos nəghatiən rəhan. Nian tepət iətigaru əfəməh e nəhlmək məmə iəkos vivi itəmah, təhmen=pən e mənɨg iətəm tatuu nenətɨn mɨn e nɨkəuvkəuvɨn, mətəu nɨkitəmah təsagiəniən, kəni məutəpəh iəu. 38Otafu-to. Uhgɨn tɨnəpəh itəmah, rəhatəmah nimə nərahiən otələs, kəni nati tɨkə ikɨn.- 39Kəni iəkəni kəm təmah məmə, nati əha in nɨpəhriəniən mətəu-inu onəsoteruh mɨniən iəu mətəuarus nəkotəni məmə,

‘!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau suah u iətəm tətuva e nərgɨn.’”- +