Search form

Matiu 24

Nəmtətiən mɨn rəha naunun nian

(Mak 13:1-37; Luk 21:5-36)

1Iesu təmiet e Nimə Rəha Uhgɨn maliuək matuvən, kəni rəhan mɨn nətəmimi kəhuva motəni=pən kəm in məmə oteruh-to nimə mɨn u kəmol e kəpiel mɨn əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn. 2Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Əuəh, oteruh-to nimə mɨn əha. Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmah məmə nimə mɨn əha nətəmimi okotoharəg-rəg kəpiel mɨn e lah. Ko kəpiel kəti təsəməhliən e nɨmein.”-

3Kəni uərisɨg lan, Iesu təmaliuək ilah rəhan mɨn nətəmimi məhuvən əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif kəni mətəharəg. Kəni rəhan mɨn nətəmimi kotagɨm rəkɨs e nətəmimi məhuva pɨsɨn əmə ohni motəni=pən məmə, “?Əni-to məmə natimnati mɨn u okəhuva e nian nak, kəni nəmtətiən nak otol əpu məmə rəham nuvaiən mɨne naunun nian tɨnuva iuəkɨr?”

4Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Oteh vivi itəmah məmə iətəmimi kəti otəseiuəiən e təmah, 5mətəu-inu nətəmimi tepət okəhuva motos nərgək motəni məmə, ‘Iəu Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa,’ kəni okoteiuə e nətəmimi tepət.- 6Onəkotətəu nanusiən mɨn rəha nəluagɨniən mɨn, kəni onəkotətəu nəghatiən əpnapɨn mɨn məmə nətəmimi kəutəluagɨn. Mətəu onauteh vivi itəmah məmə nəsotəgɨniən. Natimnati mɨn əha okotəkeikei məhuva motol nɨpəhriəniən lan, mətəu naunun nian otəpanuva. 7Negəu mɨn okotoh negəu mɨn, kəni nɨtəni mɨn okotoh nɨtəni mɨn. Nəumɨs otan, kəni nəmig otəlauəl e ikɨn mɨn tepət. 8Natimnati mɨn əha, ilah nətuəuiniən əmə rəha nərahiən, təhmen e pətan iətəm tɨnətuəuin mətətəu nahməiən o neməkiən.

9“E nian mɨn əha, nətəmimi okotegəhan=pən e təmah məmə okol nərahiən kəm təmah, kəni kohamu itəmah, kəni nətəmimi rəha nɨtəni mɨn rəfin okotəməki e təmah mətəu-inu o nərgək.- 10Kəni e nian mɨn əha, nətəmimi tepət okotəpəh rəhalah nəhatətəiən, kəni okotegəhan=pən e lah mɨn e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhalah, kəni motəməki e lah mɨn, 11kəni iəni eiuə mɨn tepət okəhuva moteiuə e nətəmimi tepət.- 12Mətəu-inu nərahiən tɨnepət, iuəkɨr nətəmimi rəfin rəhalah nolkeikeiən o Uhgɨn otɨkə, 13mətəu iətəmimi iətəm tətəhtul əskasɨk mətəuarus naunun nian, Uhgɨn otosmiəgəh in.- 14Kəni nanusiən təuvɨr əha rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, okəni pətɨgəm ikɨn mɨn rəfin e nəhue nɨftəni, məmə suaru əha ikɨn rəha nɨtəni mɨn rəfin o nətəlɨgiən, kəni naunun nian otuva.-

15“Iəni u Daniəl təməghati e nati kəti kətəni məmə, ‘nati iətəm Uhgɨn təsolkeikeiən, kəni matol Nimə Rəha Uhgɨn təsasimiən’- (nian iətəmi kəti tafin nati u, pəh otətəlɨg e nɨpətɨn). Tol lanəha, nian nati tərah əha tətəhtul e Nimə Rəha Uhgɨn, 16kəni itəmah nətəm nəutatɨg Jutiə, nəkotaiu motagɨm məhuvən motəhluaig e nɨtəuət mɨn. 17Nəmə iətəmimi tətəmeig ihluə e rəhan nimə, ko təsuvəniən imə mos mɨn rəhan natimnati.- 18Nəmə iətəmimi əpəha e nasumiən rəhan, ko təsɨtəlɨg-pəniən lahuənu mos rəhan kot. 19!Kəsi! Nahməiən asoli o nɨpətan nətəm kəmotol nərfɨlah mɨne nɨpətan kəutəfən nah kəm nəpəou mɨn. E nian əha okotos pɨk nahməiən. 20Təuvɨr nəkotəfaki məmə onəsotagɨmiən e nərahiən əha e nian rəha nətəpuiən, uə e nian rəha Sapət, 21mətəu-inu e nian əha, nərahiən asoli otuva iətəm iətəmimi təsafuiən tol lanəha aupən mətəuarus=pa u rəueiu, kəni ko nərahiən asoli kəti mɨn tol lanəha otəsuva mɨniən nian kəti təhmen e inəha.- 22Kəni nəmə Uhgɨn təsətei əkuəkɨriən nian rəha nərahiən əha, ko iətəmimi kəti təsəmiəgəhiən. Mətəu Uhgɨn təmətei əkuəkɨr rəkɨs nian əha o rəhan mɨn nətəmimi nətəm tɨnɨtəpɨn rəkɨs ilah.

23“E nian əha, nəmə iətəmi kəti otəni=pɨnə kəm təmah məmə, ‘!Otafu-to, inu Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otəpanahli=pa!’ uə ‘!In əpəha!’ sotəniən nɨpəhriəniən lan,- 24mətəu-inu nətəmimi nəuvein okəhuva motəni məmə ilah Krɨsto, mɨne iəni eiuə mɨn okəhuva, kəni ilah okotol nəmtətiən asoli mɨn, mɨne nati apɨspɨs mɨn məmə okoteiuə e nətəmimi nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs ilah, nəmə ilah kotəhrun noliən.- 25Nɨkitəmah otəkeikei mətəhti vivi nəghatiən mɨn u iətəm iəməni rəkɨs kəm təmah, uərisɨg natimnati mɨn u okəhuva motol nɨpəhriəniən lan.

26“Tol lanəha, nəmə iətəmi kəti təni kəm təmah məmə, ‘In əpəha, ikɨn təpiə-məpiə ikɨn,’ səhuvəniən. Uə iətəmi kəti təni məmə, ‘In əpə imə,’ nəsotəniən nɨpəhriəniən lan,- 27mətəu-inu nian Nətɨ Iətəmimi otɨtəlɨg=pa mɨn, otuva uəhai əmə, kəni nətəmimi rəfin okoteruh in, təhmen e noraipiən iətəm təmoraip masiə mɨsɨpesi muva məsəu-pahav rəfin əpə ilɨs e nɨmagəuagəu.- 28Nian tiapɨn mɨn tepət kɨnotəri, kəni nəkotafu mənɨg mɨn ləuantəhi kəhuva.+ E noliən əhmen mɨn əmə, nian nəkoteruh nəmtətiən mɨn əha, nəkotəhrun məmə otəsuvəhiən iəkuva mɨn.-

29“Nian əhruahru nərahiən əha otol naunun, kəni

‘mɨtɨgar otəpɨs agɨn,

kəni məuɨg otəsasiə mɨniən,

kəni məhau mɨn okotəmei e neai,

kəni Uhgɨn otəlauəl e nəsanəniən e nati iəkɨs mɨn əpəha e neai.’- + +

30“E nian əha, nəmtətiən rəha Nətɨ Iətəmimi okeruh pətɨgəm əmə e neai, nətəmimi e negəu mɨn rəfin e nəhue nɨftəni okotasək e nəgɨniən. Kəni okoteruh iəu, Nətɨ Iətəmimi iəkuva e nəpuə e neai e nəsanəniən mɨne nepətiən əhagəhag asoli rəha Uhgɨn iətəm otasiə mɨtəlau lak.- 31Kəni iəkahli=pən rəhak nagelo mɨn kohiet nian okotətəu təui otasək əfəməh, kəni ilah okəhuvən ikɨn mɨn rəfin e nəhue nɨftəni, motos rəkɨs rəhak mɨn nətəmimi nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs ilah, kəni motuhapumɨn ilah kətiəh.-

32“Nɨkitəmah otəkeikei mətəhti nɨgi u fik.+ Nian əhruahru iətəm nəhlmɨn mɨn kɨnəutətuəuin mauteviə, kəni nɨmalɨn mɨn kɨnəutapɨlpɨl, itəmah nəkotəhrun məmə nian əha inəha iətəm nəkotasum lan rəhatəmah. 33Kəni e noliən əhmen mɨn əmə, nian nəkoteruh nəmtətiən mɨn əha, onəkotəhrun məmə otəsuvəh agɨniən iəkuva mɨn. 34Iatəni pəhriən kəm təmah məmə nətəmimi nətəm kəutatɨg u rəueiu, ko kəsohmɨs rəfiniən mətəuarus natimnati mɨn əha okəhuva motol nɨpəhriəniən lan.+ - 35Neai mɨne nɨftəni okiakə, mətəu nəghatiən mɨn rəhak ko kəsohkəiən.”- +

Iətəmimi tɨkə iətəm təhrun nuvaiən rəha Iesu Krɨsto

36Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Iətəmimi kəti təsəhruniən nian uə auə əhruahru rəha natimnati mɨn əha. Nagelo mɨn əpəha e neai kotəruru, kəni iəu mɨn Nətɨ Iətəmimi iəkəruru. Mətəu Tatə Uhgɨn əmə in təhrun nian əhruahru əha.- 37E nian iəu, Nətɨ Iətəmimi, iəkuva lan, otəhmen=pən əmə e nian rəha Noa aupən, iətəm nətəmimi kəmotol natimnati mɨn məsotəhruniən məmə Uhgɨn otol nati kəti lan, məsotol əpenə-penəiən.- 38E nian əha, iətəm naruəh təsaiu əhanəhiən, nətəmimi kəutauən, məutəmnɨm, mautol marɨt, inəha natimnati mɨn rəfin kəmautol e nəmiəgəhiən rəhalah, mətəuarus=pən nian Noa təmuvən imə e nɨpəgnəua negəu asoli rəhan, 39kəni ilah məsotəhruniən nati nak otuva mətəuarus=pa naruəh təmaiu məmki ilah rəfin. In əha otol təhmen əmə e nian Nətɨ Iətəmimi otuva lan.- 40Iətəmimi keiu e nasumiən, kəni okos kətiəh, kəpəh kətiəh. 41Pətan keiu kətuəharəg pəti matuol nauəniən, kəni okos kətiəh, kəpəh kəti.

42“Tol lanəha, nəkotəkeikei motair, mətəu-inu nəkotəruru nian nak rəhatəmah Iərmənɨg otuva lan.- 43Mətəu nəkotəkeikei motəhrun nati u. Nəmə iətəmi asoli rəha nimə təhrun nian əhruahru lapɨn iətəm iakləh otuva lan, kəni in otəkeikei mətair mateh vivi rəhan nimə məmə iakləh otəsəhapuiən muvən imə.- 44Kəni itəmah mɨn onəkotəkeikei mautəhtul maru, mətəu-inu Nətɨ Iətəmimi otuva e auə əmə iətəm nɨkitəmah təsəhtiən.

45“Nɨkitəmah otəkeikei mətəhti vivi noliən rəha ioluək iətəm in teinatɨg kəni tətaskəlɨm vivi uək rəhan kəni məsəpəhiən. Iətəmi asoli təmələhu məmə ioluək əha otarmənɨg e rəhan mɨn rəfin noluək mɨn məmə in otəfən nauəniən kəm lah e nian əhruahru. 46Kəni nəmə iətəmi asoli otuva meruh iətəm tətarmənɨg e noluək mɨn rəhan, kəni matol vivi rəhan uək, kəni otəfən nətəouiən kəti kəm iətəmi əha. 47Nɨpəhriəniən iəkəni kəm təmah məmə, iərmənɨg in otəfəri ioluək əha tuva mol iətəmi asoli lan məmə in otarmənɨg e natimnati rəfin rəhan.- 48Mətəu nəmə ioluək əha, in iətəmi tərah, kəni nɨkin otəhti məmə, ‘Rəhak iətəmi asoli təsuvaiən nuvəh,’ 49kəni mətuəuin matoh noluək mɨn nəuvein, kəni muvən mətauən mətəmnɨm ilah nətəm kəutapɨs. 50Kəni iətəmi asoli rəha noluək mɨn əha otuva e nian mɨne auə iətəm ioluək nɨkin təsəhtiən məmə rəhan iətəmi asoli otuva lan. 51Iətəmi asoli əha otol nalpɨniən asoli kəm ioluək əha kəni məraki=pən lan ima nəfaki eiuə mɨn. Ikɨn əha, nətəmimi okotasək mautɨgət-ərain nəhluvlah ikɨn.”