Search form

Matiu 26

Nəlpəkauiən o nohamuiən Iesu

(Mak 14:1-2; Luk 21:1-2; Jon 11:45-53)

1Nian Iesu təmol naunun e nəghatiən mɨn əha kəm rəhan nətəmimi, kəni məni=pən kəm lah məmə, 2“Nəkotəhrun məmə lafet rəha Pasova otuva, nian keiu əmə əha ikɨn. Kəni iəu, Nətɨ Iətəmimi, okegəhan=pən lak məmə okətu-pəri iəu e nɨgi kəməluau.”-

3Kəni pris asoli mɨn mɨne nətəmi asoli rəha nəuanɨləuɨs rəha Isrel kəmotuhapumɨn ilah mɨn e nimə rəha pris asoli agɨn u nərgɨn u Kaiəfəs. 4Kəni motəlpəkau məmə okotaskəlɨm Iesu e noliən ekəu-ekəu, məmə okotohamu in. 5Mətəu kəmotəni məmə, “Səniəmə e nian rəha lafet rəha Pasova, okotol məta nətəmimi kotoh ilah mɨn motoh mɨn itah.”

Pətan kəti təməueiu Iesu e nati pien-pien mɨn

(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)

6Nian Iesu əpəha Petəni e nimə rəha iətəmi əha, nərgɨn u Saimon u aupən leprosi təmol, 7kəni pətan kəti təmuva ohni mos səntə kəti u nəhmtɨn tiəkɨs, kəmiuvi=pən e pətəl kəmol e kəpiel iətəm nəhmtɨn tiəkɨs, kətəni məmə alapastə. Nian Iesu tətəharəg e tepɨl mətauən, kəni pətan u təməueiu rəhn-kapə e səntə əha.-

8Nian nətəmimi rəha Iesu kəmotafu nati əha, niəməha təmol ilah, kotəni məmə, “?Təhro katərəkɨn nati u? 9Səntə u, kəhrun noliən səlɨm lan, kəni kos məni asoli lan, kəfən kəm nanrah mɨn.”

10Mətəu Iesu tɨnəhrun nəghatiən iətəm kəutəni, kəni təni=pən kəm lah məmə, “?Təhro nəutəni rah pətan u? In təmol nati təuvɨr agɨn kəm iəu. 11Nanrah mɨn nian rəfin kəutatɨg itəmah min ilah. Mətəu iəu, iəsatɨgiən kitah min itəmah nian rəfin.- 12Nian təməueiu nɨpətɨk, təmol məmə otol əpenə-penə o nɨtənɨmiən iəu. 13Iətəni pəhriən kəm təmah məmə, ikɨn mɨn rəfin e nəhue nɨftəni iətəm okəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr u, kəni okəkeikei kəni pətɨgəm mɨn nati nak iətəm pətan u təmol, kəni nɨkilah otətəhti mɨn in.”

Pris asoli mɨn kəmotətəou Jutəs məmə otegəhanpən e Iesu e nəhlmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14Kəni iətəmimi tueləf u kəti rəha Iesu, nərgɨn u Jutəs Iskariot, təmuvən meruh pris asoli mɨn, 15kəni məni=pən məmə, “?Onəkotəfa nak kəm iəu nəmə iəkegəhan=pɨnə e Iesu kəm təmah?” Kəni kəmotafin məni ilah rəfin tate iətəm kəmol e sɨlfə.- 16Kəni tətuəuin e nian əha, Jutəs təmətəsal e suaru məmə otegəhan=pən Iesu e nəhlmɨ rəhan mɨn tɨkɨmɨr mɨn.

Naunun nauəniən

(Mak 14:12-25; Luk 22:7-23; Jon 13:21-30; 1Kor 11:23-26)

17E nian əha e nətuəuiniən nian iətəm lafet rəha Pɨret u Is Tɨkə Lan, nətəmimi rəha Iesu kəməhuva motəni=pən kəm in məmə, “?Nəkolkeikei məmə itɨmah iəkotol əpenə-penə iə rəham nauəniən rəha lafet rəha Pasova məmə nəkauən ikɨn?”+ -

18Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Əhuvən əpəha e taun. Iətəmi kəti əha ikɨn inɨtəpɨn rəkɨs, kəni onəkoteruh in. Kəni nəkotəni=pən kəm in məmə, ‘Iəgətun tətəni məmə: Nian iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs məmə rəhak, tɨnuva iuəkɨr. Kəni iəkol lafet rəha Pasova kitah min itɨmah rəhak mɨn nətəmimi e rəham nimə.’” 19Tol lanəha rəhan nətəmimi kəmotol nati nak iətəm Iesu təməni məmə okotol o nol əpenə-penəiən o nauəniən rəha lafet rəha Pasova.

20Nian tɨnapinəpu, Iesu tətəharəg ilah rəham nətəmimi tueləf əpəha e tepɨl. 21Kəni nian kəməutauən, kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Iatəni pəhriən kəm təmah məmə itəmah kəti otegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhak.”

22Kəni nɨkilah tɨnəpəou, kəni ilah rəfin kətiəh kətiəh kəmotəni=pən kəm Iesu məmə, “?Eh, Iərmənɨg, pəh u? ?Iəu?”

23Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Iətəmimi iətəm otegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhak, in rəhak kəti iətəm tatos nɨgɨn pɨret məfən məuveri e pɨlet pəti əmə itɨmlau min.+ - 24Kəni iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkəkeikei mɨmɨs məmə inu Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni lak mɨne. !Mətəu kəsi, nərahiən asoli o iətəmi u iətəm otegəhan=pən e Nətɨ Iətəmimi e nəhlmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn! Təuvɨr pɨk agɨn nəmə təməsair əməiən.”

25Kəni Jutəs u iətəmi otegəhan=pən e Iesu e nəhlmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn təməni=pən məmə, “Iəgətun. ?Pəh kəha? ?Iəu?”

Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Əuəh, ik. Ik aru nəməni.”

26Nian kəməutauən, Iesu təmos pɨret, məfaki məni tagkiu ohni, məhapu, məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi, məni=pən məmə, “Otos motun, inu nɨpətɨk.”

27Kəni mos kap wain, məfaki məni tagkiu ohni, məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi, məni=pən məmə, “Otəmnɨm, itəmah rəfin. 28Inu nɨrak iətəm tatol məmə nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən in tətəhtul mətəmiəgəh. Nɨrak u otaiu o nɨmənin nətəmimi tepət məmə otafəl rəkɨs rəhalah noliən tərah mɨn.- 29Iətəni pəhriən kəm təmah məmə iəsəmnɨm mɨniən wain u mətəuarus=pən nian iətəm iəkəmnɨm wain vi kitah min itəmah əpəha e negəu rəha Tatə rəhak.”

30Kəni kəmotani nəpuən əfaki kəti, uərisɨg kohiet məhuvən əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif.-

Iesu təməni pətɨgəm məmə Pitə otəpəh in

(Mak 14:26-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

31Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “O lapɨn əmə u, nəkotəhlman e rəhatəmah nəhatətəiən lak o nati iətəm okol lak. Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm təkeikei mol nɨpəhriəniən, təməni məmə,

‘Iəu iəkohamu iətəmimi iətəm tətəsal o sipsip mɨn,

kəni sipsip mɨn okotaiu kətiəh kətiəh.’-

32Mətəu nian iəkəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, iəkaupən muvən əpəha Kaləli, kəni itəmah nəmanəhuərisɨg.”-

33Kəni Pitə təməni=pən məmə, “Məta, ilah rəfin okotəpəh rəhalah nəhatətəiən lam, mətəu iəu, kəpə, iəsəpəhiən rəhak nəhatətəiən lam nian kəti mɨne.”

34Kəni Iesu təməni=pən kəm Pitə məmə, “Iətəni=pɨnə pəhriən kəm ik məmə, lapɨn əmə u, mənɨg otəsəkakə əhanəhiən, onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.”-

35Mətəu Pitə təməni məmə, “!Nati əpnapɨn iəkəkeikei mɨmɨs kilau mɨn ik, ko iəsəniən məmə iəkəruru ik!” Kəni rəhan mɨn rəfin nətəmimi kəmotəni mɨn təhmen e Pitə.

Iesu təməfaki əpəha Ketsəməni

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36Kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməhuvən ikɨn kəti kətəni kəmə Ketsəməni, kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Əutəharəg u ikɨn u, pəh iəu iəkuvən ikɨn əha məfaki=pən kəm Uhgɨn.” 37Kəni təmit Pitə mɨne nətɨ Səpəti mil ilah min, nɨkin tɨnahmə pɨk, kəni tɨnətəu tərah. 38Kəni təməni=pən kəm lahal məmə, “Iəkətəu nɨkik tɨnahmə pɨk, iuəkɨr iəkɨmɨs lan. Itəmahal ələharəg u ikɨn u, məhlair kitah min iəu.”-

39Kəni muvən nəuan nəuvetɨn əmə, meiuaiu mɨsin=pən rəhan kapə e nɨftəni mətəfaki, mətəni məmə, “Rəhak Tatə, nəmə suaru kəti mɨn əha ikɨn o rəham nəlpəkauiən, pəh nəkoh rəkɨs ohniəu nərahiən iətəm tətuva.” Matəkeikei məmə, “Mətəu səniəmə nəkol nəuiak, mətəu nəkol nəuiam.”

40Kəni təmɨtəlɨg=pa meruh ilahal kəhlapɨli. Kəni təməni=pən kəm Pitə məmə, “!?Təhro nəslairiən kitah min iəu o auə kətiəh əmə mɨne!? 41Ɨhlair kəni mɨhləfaki məmə nəhləhtul əskasɨk nian nəfən-əfəniən tuva o təmahal. Nɨkitəmahal tolkeikei, mətəu nɨpətɨtəmahal təpəou.”+

42Kəni mɨtəlɨg=pən mɨn mətəfaki mau keiu, mətəni məmə, “Rəhak Tatə, nəmə iəkəkeikei mos nərahiən iətəm tətuva, kəni pəh nəkol nəuiam.”

43Kəni nian təmɨtəlɨg=pa, təmeruh ilahal kɨnlapɨli mətəu napɨliən təmos ilahal. 44Kəni təpəh ilahal mɨtəlɨg=pən mɨn mətəfaki mau kɨsɨl, mətəni əmə nəghatiən kətiəh əmə.

45Kəni mɨtəlɨg=pa məni=pən kəm lahal məmə, “?Nəhlapɨli əhanəh məhləmeig? Lahfu-to, nian tɨnuva iuəkɨr əha rəueiu, kəni iəu Nətɨ Iətəmimi, okegəhan=pən lak e nəhlmɨ nətəm nol təfagə tərah. 46!Ɨhləhtul-tə, kautəhuvən! Lahfu-to, iətəmimi u tətegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn, əpəha tətuva.”-

Tɨkɨmɨr mɨn kəmotaskəlɨm Iesu

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:2-11)

47Nian Iesu təmətəghati əhanəh, Jutəs, in iətəmi tueləf kəti rəha Iesu, təmietɨgəm=pa ilah nɨmənin nətəmimi nətəm kautəmki nau asoli rəha nəluagɨniən mɨne neim. Pris asoli mɨn mɨne nətəmi asoli rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəmotahli=pa ilah. 48Jutəs təməni=pən rəkɨs nəghatiən kəm lah məmə, “Pəh u iətəm iəkol nəmtətiən kəti rəha nolkeikeiən lan, kəni nəkotaskəlɨm.”+ 49Kəni rəueiu agɨn, Jutəs təmaliuək muvən o Iesu məni=pən kəm in məmə, “!Təuvɨr, Iəgətun!” Kəni təmol nəmtətiən rəha nolkeikeiən kəm in.

50Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Iəu kəti, ol nati nak iətəm nəmuva ohni.”

Kəni nətəmimi kəməhuva motaskəlɨm Iesu məmə okotləfən e kaləpus. 51Kəni iətəmimi kəti rəha Iesu təmeapən meuvi rəkɨs nau rəha nəluagɨniən, kəni mauəh lan mohatuv rəkɨs matəlgɨ ioluək rəha pris asoli agɨn.-

52Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Əfən rəham nau e nɨmein, mətəu nətəmi mɨn kəutauəh e nau, okohmɨs e nau.- 53?Nəkəhrun uə kəpə məmə iəkəhrun nauɨniən e rəhak Tatə, kəni rəueiu agɨn mɨn otahli=pa nagelo mɨn tausɨn tepət tepət+ məmə okotasiru lak? 54Mətəu nəmə iəkol lanəha, ko Nauəuə Rəha Uhgɨn otəsuvaiən mol nɨpəhriəniən lan, iətəm tətəni məmə otuva tol lanu lan.”

55E nian əha, Iesu təməni=pən kəm nɨmənin nətəmimi məmə, “?Təhro nəməhuva motəmki nau asoli mɨn mɨne neim mɨn? ?Nɨkitəmah təhti məmə iəu iohamu itəmi kəti matol nəluagɨniən o nələs iahuiən kəpmən, uə? !Kəpə! Nian rəfin iətəharəg əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn mətəgətun nətəmimi, kəni nəsəhuvaiən motaskəlɨm iəu.- 56Mətəu natimnati rəfin mɨn u tɨnuva mɨnol nɨpəhriəniən lan məmə Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm iəni mɨn aupən kəmotətei otuva mol nɨpəhriəniən lan.” Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotəpəh in motagɨm.

Iesu təməhtul e nəhmtɨ kaunsɨl

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:12-14,19-24)

57Nətəmimi mɨn u kəmotaskəlɨm Iesu, kəmotələs məhuvən o Kaiəfəs u in pris asoli agɨn. Ikɨn əha, iəgətun mɨn rəha Lou mɨne nətəmi asoli rəha nəuanɨləuɨs rəha Isrel, kəutəhuva motohapumɨn ikɨn. 58Mətəu Pitə tətan təlɨg-təlɨg matuərisɨg e Iesu, muvən əpəha lahuənu rəha pris asoli agɨn. Kəni təmuvən əpəha e iat mətəharəg ilah soldiə mɨn məmə oteruh-to məmə okol nak e Iesu.

59Pris asoli mɨn mɨne nətəmimi rəfin rəha kaunsɨl kəutəsal e nəghatiən eiuə mɨn e Iesu məmə okohamu o nəghatiən mɨn əha. 60Mətəu kəsoteruhiən noliən tərah kəti rəhan e nəghatiən eiuə mɨn rəha nətəmimi, nati əpnapɨn nəghatiən eiuə mɨn tepət kəmohiet.

Kəni əmeiko, iətəmimi keiu kiəuva aupən, 61kəni muəni pətɨgəm məmə, “Suah u təmətəni məmə təhrun nərəkɨniən Nimə Rəha Uhgɨn, kəni muvləkɨn mɨn e nian kɨsɨl əmə.”-

62Kəni pris asoli agɨn təhtul məni=pən kəm Iesu məmə, “?Təhro nəsəghatiən? ?Təhro e nəghatiən mɨn əha iətəm kətəni pətɨgəm tətələs pɨkɨn ik?” 63Mətəu Iesu təpnapɨn əmə məsəghatiən.

Kəni pris asoli agɨn təməni=pən kəm in məmə, “Onəkəkeikei mos nonauvɨl kəti e Uhgɨn iətəm tətəmiəgəh, kəni məni pətɨgəm nɨpəhriəniən kəm tɨmah məmə ik Nətɨ Uhgɨn mɨne Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, uə kəpə.”-

64Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Əuəh, tol əmə məmə inu nəməni mɨne. Mətəu iəkəni=pɨnə kəm təmah rəfin məmə, e nian iətəm otuva, onəkoteruh iəu Nətɨ Iətəmimi iəkəharəg e nɨkalɨn maru e Uhgɨn u iətəm rəhan nəsanəniən iahgin, kəni məteiuaiu=pa e neai e nəpuə.”-

65Kəni pris asoli agɨn tearɨs rəhan napən mətəu-inu niəməha təmol o nəghatiən rəha Iesu,+ kəni məni məmə, “!Tətəghati rah e Uhgɨn!+ ?Təhro məmə suah kəti mɨn təkeikei məghati mɨn lan? Otətəlɨg-to, nəmotətəu nəghatiən tərah kəha.- 66?Nɨkitəmah təhti məmə nak?”

Kəni kəmotəni=pən məmə, “Otəkeikei mɨmɨs.”-

67Kəni kəmotagəh əpnapɨn əmə nəhmtɨn, kəni motəhti e nəhlmɨlah. Nəuvein kotem e nəhlmɨlah,- 68kəni motəni=pən məmə, “Ei, Krɨsto. ?Əni pətɨgəm e nəsanəniən rəha Uhgɨn məmə pəh təmoh ik?”

Pitə təməni məmə təruru Iesu

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18,25-27)

69E nian əha, Pitə tətəharəg ihluə e iat rəha nimə, kəni pətan mɨtə kəti u in ioluək tuva ohni məni=pən kəm in məmə, “Ik mɨn u, nəmatuərisɨg e Iesu, iətəm Kaləli.”

70Mətəu Pitə təmeiuə e lah rəfin məmə, “Iəkəruru nati ko iətəm nətəni.”

71Kəni maliuək muvən e ket rəha iat, kəni ikɨn əha pətan mɨtə kəti mɨn təmeruh in, kəni təməni=pən kəm nətəmimi ikɨn əha məmə, “suah u kəti u təmatuərisɨg e Iesu Iətəm Nasərɨt.”

72Mətəu Pitə təmeiuə əskasɨk mɨn mos nonauvɨl məmə, “!Iəkəruru suah kəha!”

73Təsuvəhiən, nətəmimi mɨn u kautəhtul ikɨn əha kəməhuvən o Pitə motəni=pən məmə, “Pəhriən məmə ik kəti əha, mətəu-inu noliən rəha nəghatiən rəham təhmen əmə e lah.”+

74Kəni təni məmə nəmə təteiuə pəh nərahiən rəha Uhgɨn otuva ohni. Kəni təmos nonauvɨl məmə, “!Iəkəruru suah kəha!”

Kəni rəueiu agɨn, mənɨg təkakə. 75Kəni Pitə nɨkin təhti nəghatiən iətəm Iesu təməni kəm in məmə, “Uərisɨg mənɨg təkakə, onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.” Kəni Pitə təmiet muvən ihluə, nɨkin tɨtəgɨt kəni təmasək pɨk.-