Search form

Matiu 26:57

Iesu təməhtul e nəhmtɨ kaunsɨl

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:12-14,19-24)

57Nətəmimi mɨn u kəmotaskəlɨm Iesu, kəmotələs məhuvən o Kaiəfəs u in pris asoli agɨn. Ikɨn əha, iəgətun mɨn rəha Lou mɨne nətəmi asoli rəha nəuanɨləuɨs rəha Isrel, kəutəhuva motohapumɨn ikɨn.